.
 • Przepraszamy

  Proszę o cierpliwość

  Strona w budowie

 • O mnie

  Mam za sobą doświadczenie

  Firmę stworzyłem na fundamencie wieloletniego doświadczenia w tworzeniu ciepła domowego ogniska. Specjalizuję się w projektowaniu i budowie, energooszczędnych, akumulacyjnych kominków szamotowych, kominków kaflowych oraz ogrzewania typu HYPOKAUST. Obecnie jestem jedną z czołowych firm kominkowych pod względem jakości i ilości tego typu kominków oraz jedną z tych które postrzegane są na rynku za fachową i solidną firmę.

  W każdą pracę wkładam wiele serca, bo to moja pasja i ogromna przyjemność. Kreatywne podejście, talent i doświadczenie oraz rzetelność i dbałość o każdy szczegół powoduje, że maje realizacje kończą się satysfakcją i zadowoleniem inwestorów. Dlatego postanowiłem stworzyć i reklamować firmę własnym nazwiskiem.

  Dla doskonalenia swojej fachowości, poszerzania wiedzy i poznania nowych technologii stale się doskonalę uczestnicząc w wielu szkoleniach teoretycznych i praktycznych, co dokumentuję certyfikatami na stronie. Każdego dnia wyznaczam sobie nowe standardy, dbając o jakość, solidność i doskonałość wykonywanych przeze mnie usług. Współpracuję z wieloma renomowanymi dostawcami materiałów z kraju i z partnerami z Europy.

  Jeżeli szukają Państwo fachowca od kominków który profesjonalnie i z sercem podchodzi do zleconej roboty to zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.

  Jarosław Nowak

 • Opinie

 • FAQ

 • Porady prawne


  Szanowni Państwo,
  Kominek to urządzenie grzewcze, w którym pali się otwarty ogień. Urządzenie, które emituje ciepło powstałe bezpośrednio w wyniku palenia drewna w palenisku, ale i ciepło odzyskiwane ze spalin wytwarzanych w trakcie zachodzącego procesu spalania. Każdy element kominka powinien być właściwie zaprojektowany, przystosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego do pomieszczenia, w którym będzie pracować. Zawsze należy pamiętać, że kominek musi być urządzeniem przede wszystkim bezpiecznym dla użytkowników. Przy budowie kominka należy uwzględnić kilka przepisów prawa budowlanego i parametrów technicznych zapewniających efektywne i bezpieczne pozyskiwanie ciepła z wykonanej instalacji kominkowej. Dlatego budowy kominka nie powinniśmy powierzać osobom bez kwalifikacji i doświadczenia. Kominek to nie glazura, która w przypadku realizacji prac przez źle wykwalifikowanego wykonawcę zostanie co najwyżej krzywo położona. Pewnym jest, że niedokładnie zrealizowane prace nie będą spełniały naszych wrażeń estetycznych, ale nie będą stwarzały zagrożenia dla naszego zdrowia czy życia. Wspomniane przepisy prawa budowlanego określają jednoznacznie warunki jakie musi spełniać pomieszczenie, w którym chcemy zainstalować kominek, w zakresie kubatury pomieszczenia, jego wentylacji, przewodów kominowych, dopływu powietrza do paleniska kominka i wiele innych.
  Decydując się na kominek w swoim domu, który ma pełnić funkcję urządzenia grzewczego, podkreślam urządzenia grzewczego, a nie zabudowy kartonowo-gipsowej z zamontowanym w środku wkładem, powinni Państwo poszukać na rynku fachowca lub firmy specjalizującej się w pracach zduńskich. Wybór profesjonalnego fachowca, będzie gwarantem prawidłowego i właściwego doboru urządzenia i materiałów, spełniających wymagania i potrzeby Państwa domu czy mieszkania. Odpowiednio dobrane parametry wkładu kominkowego do konkretnego budynku, lokalu, kominy dymowe i wentylacyjne o prawidłowych parametrach oraz doprowadzenie powietrza z zewnątrz do paleniska to elementy, które zapewnią komfortowe, efektywne, energooszczędne i bezpieczne użytkowanie kominka jako urządzenia grzewczego.

  Poniżej zamieszczam przepisy prawa budowlanego w zakresie kominków.


  § 132.

  Ust. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, nie będące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.

  Kominek zakwalifikowano tutaj do urządzeń, które nie mogą być traktowane jako podstawowe źródło ogrzewcze budynku. Można z tego wyciągnąć wniosek, że kominek nie może być jedynym źródłem ciepła w budynku. Sam kominek – nie, ale przepis można również interpretować w ten sposób, że kominek z instalacją rozprowadzającą ciepło po całym domu za pośrednictwem instalacji rozprowadzenia gorącego powietrza, czy instalacji wody do ogrzewania tak zwany kominek z płaszczem wodnym – tak. Do spełnienia wymogu ogrzewania wystarczy bowiem wyposażyć budynek w instalację ogrzewczą, która z definicji nie zawiera źródła ciepła, patrz § 133.

  Niskie budynki wielorodzinne, patrz


  § 8.

  W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział budynków na grupy wysokości:
  1) niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,

  Ust. 3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych,

  w pomieszczeniach:

  1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
  2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
  3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
  4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
  a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej,
  b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej.

  § 133.

  Ust. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła.
  Ust. 2. Instalację ogrzewczą powietrzną stanowi układ połączonych kanałów i przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza, znajdujący się pomiędzy źródłem ciepła podgrzewającym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. Funkcję ogrzewania powietrznego może także pełnić instalacja wentylacji mechanicznej.

  § 140.

  Ust 1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów.
  Ust. 2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266.
  Ust. 3. (uchylony).
  Ust. 4. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.
  Ust. 5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

  § 141.

  Zabrania się stosowania:
  1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3,
  2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
  3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.

  § 145.

  Ust.1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.

  § 146.

  Ust. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.
  Ust. 2. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych - także w układ odprowadzania skroplin.

  § 150.

  Ust. 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.

  Ust. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.

  § 264.

  Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia.

  § 265.

  Ust. 1. Palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 0,15 m, a przy piecach metalowych bez nóżek - 0,3 m. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m.
  Ust. 2. Palenisko otwarte może być stosowane tylko w pomieszczeniu, w którym nie występuje zagrożenie wybuchem, w odległości co najmniej 0,6 m od łatwo zapalnych części budynku. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko otwarte powinno mieć okap wykonany z materiałów niepalnych, wystający co najmniej 0,3 m poza krawędź paleniska.
  Ust. 3. Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną - co najmniej 0,3 m.
  Ust. 4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.

  § 266.

  Ust. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych.
  Ust. 2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.
  Ust. 3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

 • Dobra obudowa kominka to pełen sukces


  Różne obudowy kominka
  Trudność z obudową kominka polega na tym, że choć wizualnie jest ona elementem wystroju wnętrza, musi spełniać wymagania bezpieczeństwa. To znaczy, że w doborze materiałów nie można pozwolić sobie na pełną dowolność - nieodporne na wysoką temperaturę będą stanowić realne zagrożenie dla domu i jego mieszkańców.
  Kamień, cegła czy kafle, które widzimy na obudowie kominka często są tylko jej okładziną zewnętrzną. Do obudowywania kominków używa się różnych materiałów.

  Jedną z popularniejszych technologii jest obudowanie kominka stalowym rusztem i płytami gipsowo-kartonowymi, do których mocuje się materiały wykończeniowe. Gipsowo-kartonowe okładziny muszą być od wewnątrz izolowane termicznie płytą z wełny mineralnej i aluminiowej folii. Przy samym palenisku konstrukcję gipsowo-kartonową uzupełnia się elementami z trwalszego materiału (słupkami, belkami, pilastrami z cegieł, betonu lub kamienia). Płyty g-k mogą być wykończone powłokami malarskimi lub tynkiem, można też przyklejać do nich elementy dekoracyjne (na przykład płytki kamienne, betonowe, ceramiczne lub klinkierowe).

  Nie wszyscy fachowcy chcą w ten sposób konstruować obudowy. A to ze względu na możliwe pylenie wełny mineralnej - jeśli osłaniająca ją warstwa folii aluminiowej zostanie przerwana, włókna wełny unoszone przez ogrzane powietrze będą wydostawać się do pomieszczenia.


  Kominek można też obudować materiałem nie wymagającym dodatkowej izolacji, czyli bloczków betonu komórkowego - i wykończyć w dowolny sposób.

  Wspomniane obudowy wymagają otworów wentylacyjnych, przez które wydostawać się będzie ogrzane powietrze. Są też takie, które służą do akumulowania ciepła - wykonuje się je z cegieł szamotowych lub płyt krzemianowo-wapiennych i wykańcza kaflami ceramicznymi.

  Obudowa kominka gotowa czy na miarę
  Opcją dla minimalistów jest zakup wkładu wraz z dedykowaną mu obudową. Takie zestawy są często sprzedawane w marketach budowlanych, a koszt kominka zamyka się w granicach 4000 – 6000 zł. Nie liczmy jednak na stylistyczne fajerwerki czy szlachetne materiały - takie obudowy bardzo często wykonane są z betonu imitującego różne rodzaje kamienia. Znacznie sensowniejszym rozwiązaniem jest wybór wkładu wraz z robioną na miarę obudową. Koszt będzie wyższy (od 8000 zł), ale efekt wizualny i grzewczy nieporównywalnie lepszy.

  ( Źródło „ Murator dom ” )

  « wstecz
 • Kominek akumulacyjny - warto zainwestować


  Kominek akumulacyjny
  Urządzenie grzewcze z nakrytym paleniskiem służącym do ogrzewania pomieszczeń na paliwo stałe – najczęściej drewno. Kominek akumulacyjny łączy walory tradycyjnego pieca kaflowego oraz zwykłego kominka. Kominek akumulacyjny posiada dłuższy czas oddawania ciepła niż zwykły kominek, ponieważ gromadzi ciepło w części akumulacyjnej. Kominek akumulacyjny ma dużą bezwładność cieplną, co eliminuje szybkie zmiany temperatury: piec wolno się rozgrzewa, ale i długo zachowuje ciepło, co przy jednokrotnym załadunku paliwa wystarcza na 8-15 godzin. Czas grzania jest jednak zależny od wielkości, wymiarów i typu części akumulacyjnej kominka.

  Do największych zalet kominka akumulacyjnego zalicza się:
  • prosty i stosunkowo szybki montaż z gotowych elementów prefabrykowanych,
  • wzrost sprawności całego zespołu,
  • zmniejszone zapotrzebowanie na paliwo w porównaniu do zwykłego kominka,
  • wydłużenie czasu oddawania ciepła.

  Budowa
  Kominek akumulacyjny jest bardzo podobny do zwykłego kominka; składa się z wkładu kominkowego oraz z części akumulacyjnej wykonanej z materiałów ceramicznych dobrze przewodzących ciepło, który znajduje się pomiędzy paleniskiem a kominem i łączy komorę spalania z przewodem kominowym. Zbudowany jest najczęściej z ceramicznych modułów akumulacyjnych CMA, KMS lub też płyt CPA, istnieje również w formie sypkiej do odlewania różnych kształtów czy zalewania kafli. Wykonany jest z Akubetu - podobnego do szamotu, specjalnego rodzaju ceramiki glinianej o zwiększonej zawartości tlenków żelaza i manganu wypalanego w 1150 °C. Materiał ten posiada ok. dwa razy lepsze parametry cieplne i akumulacyjne oraz jest przyjazny dla środowiska. Zastosowanie kształtek CMA wydłuża drogę spalin, przez co bardziej je schładzamy (z około 500-800 °C do 150-200 °C) i mniej ciepła oddajemy do otoczenia. Sprawność cieplna kominka akumulacyjnego jest dzięki temu wyższa niż zwykłego kominka z wkładem. Ilość i rodzaj modułów jest obliczana według jego wielkości kominka, kubatury ogrzewanych pomieszczeń, ilości spalanego paliwa. Przyjmuje się, że na 1 kg spalanego paliwa potrzeba 70-100 kg masy akumulacyjnej.
  Bloczki ceramiczne tworzące przewód kominowy są jednakowego przekroju, co minimalizuje opory przepływu, przyjmuje się straty rzędu ok 0,4Pa/m. Do wykończenia kominka używa się tynków i zapraw zduńskich odpornych na wysokie temperatury (nawet do 1100 °C). Można zastosować również kamień naturalny lub kafle.
  Ceramiczne płyty akumulacyjne szczególnie nadają się do budowy zewnętrznego płaszcza kominka jak i części konstrukcyjnych kominka akumulacyjnego.

  Rodzaje kominków akumulacyjnych
  • "Z masą akumulacyjną", gdzie część ceramiczna akumuluje ciepło. Przekazywanie ciepła odbywa się poprzez promieniowanie i konwekcję z paleniska i kratek kominowych oraz poprzez promieniowanie z kształtek ceramicznych.

  Zalety:
  - wydłużony czas oddawania ciepła z kilku do kilkunastu godzin przy jednokrotnym rozpaleniu,
  - wymagają rzadszej obsługi,
  - masa akumulacyjna podwyższa sprawność procesu,
  - oszczędność zużytego opału,
  - oddają ciepło głównie przez promieniowanie (najprzyjemniejszy dla człowieka),
  - odzysk ciepła zawartego w spalinach (minimalizacja strat).

  • "Typu hypokaustum". Przekazywanie ciepła odbywa się przez rozbudowaną powierzchnie obudowy pieca znajdującego się w centralnej części domu ogrzewającego sąsiadujące z nim pomieszczenia. W czasach rzymskich piec mógł się znajdować nawet pod powierzchnią pomieszczenia. Często ściany i posadzki budowano tak, aby były w nich kanały rozprowadzające gorące powietrze nagrzane przez piec które ogrzewało ściany budynku.

  • "Z płaszczem wodnym", gdzie w dwuwarstwowym wkładzie kominkowym ciepło z rozgrzanej komory spalania przekazywane jest wodzie krążącej w przestrzeni okalającej palenisko, płaszcz wodny połączony jest z wymiennikiem ciepła znajdującym się nad kominkiem w którym rozgrzane spaliny oddają ciepło wodzie krążącej w wymienniku. Woda przepływając przez oba te wymienniki podgrzewa się do 70-80 °C. Pozostałe ciepło jest wypromieniowywane do pomieszczenia od frontu kominka.
  Drugi typ stosuje się jako źródło ciepła dla domów pasywnych i energooszczędnych.
  Ponadto rozróżnia się dwa sposoby umieszczenia masy akumulacyjnej:
  • z boku wkładu kominkowego,
  • umieszczona bezpośrednio nad wkładem kominkowym.

  ( Źródło „ Wikipedia ” )

  « wstecz
 • Kominki kaflowe - doskonałość znana od wieków


  Kominki kaflowe niektórym mogą kojarzyć się z dawnymi piecami, które jeszcze do niedawna były popularnym sposobem ogrzewania domów i mieszkań. Są one bardzo charakterystyczne i zazwyczaj komponują się z pomieszczeniami urządzonymi w tradycyjnym, albo wręcz staroświeckim stylu. Ciepłe kafle kominka sprawiają, że domownicy chętnie się przy nich ogrzewają, a piękne wzory i kolory stają się wspaniałym elementem dekoracyjnym.

  Powrót do łask
  Kominki kaflowe, które od wieków służyły pokoleniom ogrzewając i dekorując różne wnętrza, po latach współczesnej fascynacji wygodą centralnego ogrzewania, odzyskują swoje miejsce i wracają do domów, rezydencji, hoteli i innych instytucji.
  Moda na kafle nie jest dziełem przypadku. Dostrzegamy bowiem wyjątkowe zalety tego materiału. Do najważniejszych należy między innymi fakt, iż magazynują one i potem długo oddają wyprodukowane przez wkład kominkowy ciepło. Drugim ważnym atutem jest niezwykle bogata gama wzorów, kolorów, ornamentów, wielkości i kształtów. Razem daje to niesamowite wręcz możliwości wykorzystania tak pod względem funkcjonalności i efektywności, jak i dekoracyjnym.

  Kafle – co to za materiał?
  Znane są już od wieków, bo używano ich już w starożytnym Rzymie. W Europie pojawiły się w XIII wieku. We współczesnych kominkach stosuje się najczęściej kafle płytowe z wąskim rantem (brzegiem). Wykonywane są one z ceramicznych mas szamotowych, które charakteryzuje duża przestrzeń międzycząsteczkowa. To dzięki niej kafle tak doskonale akumulują ciepło i powoli je oddają.

  Obecnie na polskim rynku istnieje ogromna różnorodność, co do wyboru kafli. Producenci podejmują się nawet najbardziej wymagających zadań. I tak mamy kafle wielkoformatowe, nowoczesne o stonowanej lub niezwykle intensywnej kolorystyce. Wykonuje się też ciekawe rekonstrukcje zabytkowych egzemplarzy. Niektóre kaflarnie podejmują się również produkcji kafli o specjalnie zaprojektowanym wyglądzie. Nowoczesna technologia ceramiki pozwala na taką wręcz artystyczną twórczość. Powstają więc niezwykłe faktury i reliefy, kafle ręcznie malowane i specjalnie postarzane, przenosi się na nie konkretne grafiki a nawet fotografie.
  Szkliwa ceramiczne, z jakich powstają kafle, dzielimy na kryjące i transparentne. Pierwsze z nich są najczęściej stosowane na gładkich kaflach, bo pokrywają ich powierzchnię równą warstwą i tworzą jednolity kolor. Natomiast szkliwa transparentne stosuje się raczej na kaflach reliefowych. Rozlewają się one po powierzchni i wypełniają wszystkie zagłębienia, co świetnie uwypukla rysunek reliefu.
  Spotykamy także szkliwa wzbogacone o dodatkowe zdobienia. Na przykład takie transparentne szkliwo kobaltowe w kropki, kryjące, szkliwo matowe czy kryjące szkliwo półmatowe z efektem lustrzanym. Zdarzają się też szkliwa do złudzenia imitujące zupełnie inną materię, niż ceramika, na przykład drewno, metal czy różnego rodzaju skóry. Projektanci lubią także łączyć odmienne rodzaje szkliwa tworząc ciekawe kompozycje kolorystyczne lub uzyskując wyjątkowe faktury i powierzchnie błyszcząco-matowe.

  Dlaczego kominek z kafli?
  Kominek kaflowy może być budowany i urządzany na wiele sposobów. Dla profesjonalnych projektantów nie ma takiej opcji, żeby nie wymyślić kominka idealnie dopasowanego do każdego wnętrza. W połączeniu z funkcjonalnymi wkładami lub kasetami kominkowymi, obudowy z kafli mogą zachwycać i ogrzewać przez wiele lat. Kominek z kafli doskonale łączy w sobie zalety klasycznego pieca z nowoczesnymi możliwościami technologii grzewczych. Powietrze znajdujące się w pomieszczeniu przechodzi przez specjalne przewody znajdujące się obok paleniska, aby następnie za pomocą kafli wentylacyjnych ogrzewać wnętrze, a przy odpowiedniej konstrukcji także przylegające pomieszczenia.
  Jak widzimy, kominki kaflowe łączą tradycję z nowoczesnością. Mają oryginalną stylistykę i można je dopasować niemal do każdego wnętrza. Wprowadzają niepowtarzalną atmosferę i klimat ciepły, niczym wspomnienia z domu ukochanej babci. Po prostu mają w sobie to „coś”!

  ( Źródło „ Murator dom ” )

  « wstecz
 • Odzysk ciepła ze spalin przez akumulację


  Odzysk ciepła ze spalin - dlaczego warto go zastosować ?
  4kWh - tyle ciepła zawiera 1 kg suchego drewna. Należy przyjąć, że spalając w palenisku (o sprawności pow. 80 %) 1 kg drewna, o wilgotności 15-20 % uzyskamy 3,2 kWh energii cieplnej Najczęściej zalecana przez producentów wkładów jednorazowa dawka opału to 3-5 kg , które w optymalnych warunkach spalać się będzie przez 1-2 h. W tym czasie wkład kominkowy grzać będzie z mocą 9-16 kW. (5 kg x 3,2 kWh). Nominalna moc wkładu podawana przez producentów to najczęściej 10-14 kW. Moc nominalna wkładu to moc uśredniona w czasie, mierzona podczas testów laboratoryjnych trwających 3 godz., przy założeniu że siła ciągu przewodu dymowego wynosi 10-15 Pa. Moc maksymalna osiągana jest tylko przez krótki czas i nie odzwierciedla możliwości urządzenia, dlatego nie bierze się jej pod uwagę. W praktyce ilość uzupełnianego opału (drewna) przez użytkowników kominków to 8-10 kg. Spalając taką ilość paliwa w przeciągu 1godz. uzyskamy 32 kWh, czyli wygenerujemy nadwyżkę ciepła - różnicę, którą podaje producent, a faktycznie wytworzoną ilość ciepła (32 kWh-14 kWh) = 18 kWh. Zazwyczaj użytkownicy kominka uzupełniają opał 3-4 razy w czasie popołudniowo-wieczornego palenia. 3 x 18 kWh = 54 kWh, jest to utracone ciepło wypuszczane przez komin do atmosfery. Do komina uchodzą spaliny o temperaturze 400-600 °C, "przy okazji" tak wysoka temperatura spalin może doprowadzić do trwałego uszkodzenia komina! Większość producentów ceramicznych systemów kominowych określa temperaturę roboczą na poziomie 200-400 °C

  Wniosek:

  Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta:

  - Wiąże się z tym konieczność częstego uzupełniania drewna małymi porcjami - max 3 do 4 kg
  - Mało dekoracyjny płomień (w dużych wkładach)
  - Konieczność częstego uzupełniania opału
  - Duże zużycie drewna - duże straty energii cieplnej

  Aby wydłużyć czas spalania użytkownicy kominków ograniczają dopływu powietrza do paleniska, co bardzo niekorzystnie wpływa na proces spalania. Jeżeli dostarczymy powietrza za mało, to część palnych składników nie spali się. Mówimy, że nastąpiło spalenie niecałkowite i niezupełne. Niecałkowicie spalone gazy uchodzą do komina, cząstki sadzy i substancje smoliste odkładają się na szybie, na wkładzie oraz w kanale dymowym.

  Aby wyeliminować przedstawione wady należy zastosować w kominku wymienniki cieplne odbierające ciepło ze spalin (nadwyżkę energii cieplnej, której nie jest w stanie odebrać wkład) np. krążki akumulacyjne, moduły i kanały akumulujące ciepło, zabudowy szamotowe oraz zbiorniki buforowe w kominkach z płaszczem wodnym. Odebrana i zakumulowana energia, będzie długotrwale i równomiernie oddawała ciepło długo po wygaśnięciu ognia w kominku.

  ( Źródło „ Świat Kominków ” )

  « wstecz
 • Ważny jest dopływ powietrza do paleniska


  Powietrze do kominka - dlaczego ważne?
  Prawidłowy proces spalania drewna w kominku wymaga dostarczenia bardzo dużej ilości powietrza. Wyliczenia tej ilości są różne, najczęściej (co jest zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) mówi się o konieczności dostarczenia 10 m3 powietrza na każdy 1 kW mocy nominalnej kominka. Jest to wartość niebagatelna – przy 10 kW mocy kominka, wypada dostarczyć 100 m3 powietrza. Ta wartość może wydawać się mało imponująca, ale jak porówna się ją z kubaturą przeciętnego salonu (30 m2 × 2,7m = 81 m3), to trzeba zmienić zdanie. Warto uzmysłowić klientom ten fakt, że co godzinę do paleniska należy dostarczyć więcej powietrza niż w danym momencie mieści się w salonie! Postawmy tutaj pytanie: czy mały nawiewnik w oknie podoła temu zadaniu? A co wtedy, gdy mamy do czynienia z wkładem grzewczym o dużej mocy, lub – w najbardziej skrajnym przypadku – z kominkiem otwartym?
  Co będzie się działo, gdy powietrza w wystarczającej ilości nie dostarczymy? Zwykle skutki są dokuczliwe, choć – co bardzo złudne – wydają się nie być specjalnie niebezpieczne: trudno w kominku jest rozpalić, brudzi się szyba, niekiedy przygasa ogień. Pojawiające się problemy nie ograniczają się jednak tylko do kominka i jego użytkowania. Proces spalania drewna jest na tyle gwałtowny, iż zainicjowany, kreuje na tyle duże zapotrzebowanie na tlen, że pobiera go z pomieszczenia mimo sporych oporów przepływu, skutecznie przy tym zaburzając bilans powietrza w budynku. Często więc w czasie palenia w kominku obserwujemy tzw. ciąg wsteczny w najbliższym (a więc posiadającym najmniejsze opory przepływu) przewodzie wentylacji wywiewnej w domu – zwykle jest to przewód kominowy w kuchni. W okresach zimowych powoduje to bardzo nieprzyjemne uczucie zawiewania chłodnym powietrzem, nawet więc z tej przyczyny – eliminacji zimnych przeciągów – warto zainstalować bezpośredni kanał nawiewny.
  Skutkiem daleko bardziej niebezpiecznym jest sytuacja, gdy proces spalania nie jest w stanie zapewnić sobie odpowiedniej ilości tlenu – dochodzi wtedy do bardzo groźnego zjawiska niepełnego spalania. Wtedy to, oprócz dwutlenku węgla, w procesie spalania tworzy się tlenek węgla (czad). Jest to substancja stanowiąca absolutnie śmiertelne zagrożenie dla przebywających w budynku ludzi. Jakiekolwiek nieszczelności wkładu czy instalacji kominowej bądź zakłócenia bilansu powietrza w pokoju z kominkiem mogą wtedy skutkować tragicznymi przypadkami zaczadzenia.

  Jak się to robi?
  Kluczowym aspektem przy budowie nawiewu do kominka są jego rozmiary. Niezależnie od tego. jaka jest średnica instalacji, elementy używane przy jej budowie są zwykle dość podobne. Urządzeniem montowanym w ścianie na zewnątrz budynku jest czerpnia powietrza. Warto, by była ona zabezpieczona przed przedostaniem się insektów oraz posiadała labirynt tłumiący hałas (ograniczający pęd powietrza), ważne jest też, by była wykonana z materiału, który nie ulegnie zniszczeniu pod wpływem czynników atmosferycznych. Najczęściej stosuje się różnego rodzaju blachy – od ocynkowanej, poprzez blachę akrylową (w różnych kolorach), po stal nierdzewną. Oczywiście ta ostatnia posiada największą żywotność. Czerpnię warto zamontować tak, by nie było ryzyka oblodzenia lub zasypania wlotu śniegiem, no i nie wolno go zasłaniać.
  Przewody instalacji wykonywane są na kilka sposobów, najczęściej – co nie znaczy najlepiej – z rur aluminiowych elastycznych. Jest to produkt bardzo łatwy w montażu, ale posiadający nieregularną powierzchnię wewnętrzną (zwiększone opory) oraz wrażliwy na uszkodzenia. Znacznie lepiej zastosować rurę PCV, której dodatkowym atutem jest to, że nie będzie stanowiła mostka termicznego. Często stosuje się do instalacji nawiewnych rury stalowe ocynkowane, a w przypadku wykonywania instalacji z użyciem kształtek prostokątnych – kanały proste blaszane. Niezależnie od metody wykonania, przewody warto zaizolować cieplnie, aby ograniczyć ryzyko powstawania mostków termicznych oraz skraplanie, a także zmniejszyć słyszalność szumów instalacji.

  Kiedy montować instalację nawiewną?
  Instalację nawiewu powietrza do kominka najwygodniej montować na etapie wykonywania wylewek w budynku, a więc zwykle sporo przed instalacją samego wkładu. Wtedy dużo łatwiej zaplanować optymalną drogę przeprowadzenia instalacji, dobrać jej odpowiedni rozmiar, zaizolować i wygodnie rozmieścić elementy regulacyjne. Oczywiście później również można wykonać doprowadzenie, ale często jest to, z racji ograniczonego miejsca, bardziej kłopotliwe. Niekiedy w wyniku tych trudności nie wykonuje się nawiewu, co później ma zwykle fatalne skutki. Dlatego też pierwszy kontakt z klientem powinien przewidywać pytanie o instalację doprowadzającą powietrze do kominka i, nawet jeśli perspektywa wykonania całej obudowy kominowej jest jeszcze daleka, warto uczulić użytkownika, a najlepiej samemu wykonać optymalne doprowadzenie.

  ( Źródło „ Świat Kominków ” )

  « wstecz
 • O czym trzeba wiedzieć kupując drewno kominkowe

  Jak wybrać drewno kominkowe?
  Kominek to rozwiązanie grzewcze, które jest bardzo często spotykane w domach. Właściwie nie ma się czemu dziwić, ponieważ spełnia on nie tylko praktyczne, ale również dekoracyjne funkcje. Warto jednak mieć świadomość, że istotne znaczenie ma wybór odpowiedniego surowca do kominka. Najlepiej sprawdza się oczywiście drewno kominkowe. Trzeba jednak wiedzieć, że drewno nie jest drewnu równe. Dlatego też należy dobrze zastanowić się, jakie drewno kominkowe sprawdzi się najlepiej.

  W pierwszej kolejności należy mieć świadomość, że do kominków należy wybierać to drewno, które pochodzi z drzew liściastych. Jest to związane z tym, że cechą drzew iglastych jest żywica, która – podczas spalania tryska, a więc zanieczyszcza otoczenie.

  Kolejnym kryterium, które należy wziąć pod uwagę, wybierając drewno kominkowe, jest twardość. Dlaczego? Odpowiedź wydaje się być prosta. Przecież im twardsze drewno, tym dłuższy jest czas jego spalania. Dobrze jest więc przede wszystkim zdecydować się na dąb, buk, jesion czy grab.

  Ile kosztuje drewno kominkowe?
  Do palenia w kominkach wykorzystuje się przede wszystkim drewno kominkowe. Warto wiedzieć, że jest to surowiec, który różni się wieloma parametrami. To zaś sprawia, że i cena zakupu będzie odmienna. A koszty są bardzo ważnym kryterium, które należy brać pod uwagę. Właściwie jest to dość oczywiste, ponieważ od tego, jak drogie drewno kominkowe zakupimy, zależeć będzie wysokość naszego domowego budżetu.

  Drewno kominkowe, szczególnie to bardzo wysokiej jakości, musi sporo kosztować. Dlatego też, jeśli faktycznie zależy nam na jakości najbardziej, należy wystrzegać się skrajnie niskich cen. Wówczas możemy spodziewać się, że coś z tym drewnem będzie nie tak. Najczęściej jest to drewno złej jakości. Bardzo możliwe też, że nie zostało pozyskane w sposób, który jest zgodny z prawem obowiązującym w Polsce.
  By nie stać się ofiarą oszustwa, a jednocześnie nie przepłacić, dobrze jest zaopatrzyć się u sprawdzonego dostawcy. Dobrze jest też dokonać zakupów w konkretny nadleśnictwie, ponieważ właśnie tam zakupy okazują się najtańsze.

  Zakup drewna kominkowego – najważniejsze kwestie
  Choć wydawać by się mogło, że w zakupie drewna kominkowego nie ma nic trudnego, rzeczywistość okazuje się dużo bardziej złożona. Trzeba mieć bowiem świadomość, że do palenia w kominku nie nadaje się każde drewno. Dlatego też należy dokładnie przeanalizować te kwestie.

  Jeżeli kupujemy drewno kominkowe, nie można kierować się wyłącznie ceną. Warto bowiem mieć świadomość, że im tańszy surowiec, tym jego jakość i czas palenia jest niższy. To zaś oznacza, że znacznie szybciej nasze zapasy się skończą, a więc trzeba będzie zakupić kolejne drewno kominkowe. Dlatego też nie zawsze najtańsze rozwiązanie jest najlepszym.

  Wybierając drewno kominkowe, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na twardość. Im twardsze drewno, tym dłużej się pali i daje znacznie więcej ciepła.

  Istotną kwestią jest również wilgotność. Najlepiej wybierać taki surowiec, którego wilgotność waha się w granicach 15-20%. Drewno o większej wilgotności pali się znacznie krócej, a ponadto daje znacznie mniej ciepła. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że drewno suche jest nieco droższe od drewna bardziej wilgotnego.

  Brykiet czy drewno kominkowe?
  W wielu domach można zauważyć obecność kominka. Spełnia on jednak w większości przypadków przede wszystkim rolę funkcjonalną – służy do ogrzewania domu. W drugiej zaś kolejności stanowi dekorację. Jako że jego celem jest dostarczenie ciepła, koniecznością jest posiadanie odpowiedniego surowca do spalenia. Wiele osób decyduje się na drewno kominkowe, inne – wybierają brykiet. Która opcja jest korzystniejsza?

  Wszystko zależy od tego, jakie są nasze oczekiwania oraz możliwości finansowe. Oczywiście cały czas nadal popularne jest drewno kominkowe, jednak jest ono nieco droższe. Brykiet jest nieco tańszy, dlatego coraz więcej osób decyduje się tego rodzaju opałem. Warto jednak wiedzieć, że drewno to nie tylko sposób palenia, ale przede wszystkim bardzo specyficzny i przyjemny zapach. W przypadku brykietu zapach ten jest inny, ponieważ jest to nic innego jak trociny.

  Właściwie ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, co wybrać. Najważniejsze jest jednak to, by w kominku nie spalać śmieci oraz drewna zakonserwowanego. A to dlatego, że podczas spalania wydzielają się szkodliwe gazy.

  Wilgotność a drewno kominkowe
  Palenie w kominku to nie tylko sposób na stworzenie romantycznego nastroju. To przede wszystkim kwestie związane z dostarczeniem odpowiedniej ilości ciepła. By jednak zapewnić sobie optymalny czas palenia, koniecznością jest to, by drewno kominkowe zostało dobrze wybrane. Czynników, które należy wziąć pod uwagę jest wiele. Istotne znaczenie ma jednak wilgotność. Dlaczego jest to takie ważne?

  Warto mieć świadomość, że drewno kominkowe, jeśli będzie nadmiernie wilgotne, wówczas nie będzie dobrze się palić. Ponadto takie drewno będzie odpowiadało za zanieczyszczenie ścian kominka oraz przewodu kominowego. Co więcej – wilgotne drewno kominkowe będzie dawało znacznie mniej ciepła, a więc nie będzie to rozwiązanie ekonomiczne.

  Wybierając drewno kominkowe, warto zwracać uwagę na to, by miało ono wilgotność w granicach 15-20 procent. Na szczęście znalezienie takich wyrobów nie stanowi żadnego problemu. W sklepach dostępne jest bowiem drewno o niskiej wilgotności. Trzeba się jednak liczyć z tym, że jego cena będzie nieco wyższa. Na szczęście wszystko się wyrówna, ponieważ suche drewno będzie się znacznie dłużej paliło.

  Wybór drewna do kominka
  Ilość drewna spalanego w kominku podczas sezonu grzewczego bywa bardzo różna. Wszystko zależy od wielkości ogrzewanych pomieszczeń, pogody oraz jakości drewna opałowego. Często posiadacze kominków zastanawiają się jakie najlepiej wybrać. Czy lepsze będzie drewno do kominka z drzew iglastych czy może liściastych? Okazuje się, że stanowczo nie powinno się do palenia w kominku używać drewna z drzew iglastych. Ma ono w sobie duże ilości żywicy, która podczas spalania strzela i brudzi wszystko wokoło.

  Ogrzewanie budynków
  Ostatnio w coraz większej ilości domów instalowane są kominki jako dodatkowy sposób ogrzewania budynków. Pozwalają one na zmniejszenie rachunków za opał. Mają jednak również wiele innych zalet, chociażby to, że nadają pomieszczeniom, w których się znajdują miłą i bardzo domową atmosferę. Dobierając dobre drewno opałowe przyjemność sprawia nie tylko blask ognia i jego ciepło, ale również zapach ulatniający się z palonego w kominku polana.

  Drewno do kominka
  Coraz częściej stosowaną alternatywą popularnego centralnego ogrzewania stają się kominki. Nowoczesne rozwiązania technologiczne, których przykładem może być płaszcz wodny dołączony do kominków, pozwala na znaczne zmniejszenie rachunków za węgiel, czy gaz. Jak do tej pory drewno kominkowe jest najtańszym opałem. Instalując kominek w swoim domu warto zwrócić uwagę na to, że nie wszystko co jest z drewna nadaje się na opał.

  « wstecz
 • PANEL FUNKCYJNY:
  ARYSTO | SILESIA | HOXTER

  Wkłady powietrzne ARYSTO


  • MODEL: A 10 / 510

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 670 mm wys. 510 mm
   WAGA195 kg
   MOC max/min14 KW / 12 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA4 300,00 zł brutto

  • MODEL: A 11 / 510

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 670 mm wys. 510 mm
   WAGA200 kg
   MOC max/min14 KW / 12 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY180 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby /
   / Szyba bezramkowa
   CENA5220,00 zł brutto

  • MODEL: A 10 DJ

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 670 mm gł. 450 mm wys. 510 mm
   WAGA170 kg
   MOC max/min14 KW / 11 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby /
   / Szyba łączona
   CENA5 840,00 zł brutto

  • MODEL: A 10 SJ

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 670 mm gł. 450 mm wys. 510 mm
   WAGA180 kg
   MOC max/min16 KW / 12 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby /
   / Szyba gięta
   CENA6 030,00 zł brutto

  • MODEL: A 20 / 510 półokrągły R 426

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 600 mm wys. 510 mm
   WAGA200 kg
   MOC max/min16 KW / 12 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby /
   / Szyba półokrągła
   CENA6 150,00 zł brutto

  • MODEL: A 15 / 510 pryzma

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 640 mm wys. 510 mm
   WAGA200 kg
   MOC max/min16 KW / 12 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby /
   / Szyba pryzmatyczna
   CENA6 030,00 zł brutto

  • MODEL: A 11 L / P DJ H podnoszona do góry

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 675 gł. 455 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min16 KW / 12 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby /
   / Szyba łączona / Rekuperacja /
   Dopalanie spalin / Szyba bezramkowa
   CENA8 250,00 zł brutto

  • MODEL: A 10 450 / 670

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 450 mm wys. 670 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min12 KW / 10 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA front otwierany4 600,00 zł brutto
   CENA front podnoszony6 890,00 zł brutto

  • MODEL: A 10 910 / 510 H

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 910 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min17 KW / 14 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA front otwierany8 100,00 zł brutto
 • Dodaj opinię

  Dziękuję za opinie! Opinia została wysłana!
  Niebawem zostanie ukazana na stronie.
  Imię:
  Email:
  Telefon:
  Treść:
  • Wybierz wkład:


   _________________________

   ARYSTO | SILESIA | HOXTER | UNICO
   _________________________   Wybierz wkład ARYSTO:


   _________________________________________________


   _________________________________________________

  Wkłady powietrzne ARYSTO


  • MODEL: A 10 / 510

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 670 mm wys. 510 mm
   WAGA195 kg
   MOC max/min14 KW / 12 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA4 300,00 zł brutto

  • MODEL: A 11 / 510

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 670 mm wys. 510 mm
   WAGA200 kg
   MOC max/min14 KW / 12 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY180 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby /
   / Szyba bezramkowa
   CENA5220,00 zł brutto

  • MODEL: A 10 DJ

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 670 mm gł. 450 mm wys. 510 mm
   WAGA170 kg
   MOC max/min14 KW / 11 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby /
   / Szyba łączona
   CENA5 840,00 zł brutto

  • MODEL: A 10 SJ

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 670 mm gł. 450 mm wys. 510 mm
   WAGA180 kg
   MOC max/min16 KW / 12 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby /
   / Szyba gięta
   CENA6 030,00 zł brutto


  • MODEL: A 20 / 510 półokrągły R 426

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 600 mm wys. 510 mm
   WAGA200 kg
   MOC max/min16 KW / 12 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby /
   / Szyba półokrągła
   CENA6 150,00 zł brutto

  • MODEL: A 15 / 510 pryzma

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 640 mm wys. 510 mm
   WAGA200 kg
   MOC max/min16 KW / 12 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby /
   / Szyba pryzmatyczna
   CENA6 030,00 zł brutto


  • MODEL: A 11 L / P DJ H podnoszona do góry

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 675 gł. 455 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min16 KW / 12 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby /
   / Szyba łączona / Rekuperacja /
   Dopalanie spalin / Szyba bezramkowa
   CENA8 250,00 zł brutto


  • MODEL: A 10 450 / 670

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 450 mm wys. 670 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min12 KW / 10 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA front otwierany4 600,00 zł brutto
   CENA front podnoszony6 890,00 zł brutto  • MODEL: A 10 910 / 510 H

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 910 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min17 KW / 14 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI2
   ŚREDNICA DOLOTU100 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA front podnoszony8 100,00 zł brutto
  • Wybierz wkład:


   _________________________

   ARYSTO | SILESIA | HOXTER | UNICO
   _________________________   Wybierz wkład SILESIA:


   _________________________________________________


  _________________________________________________

  Wkłady powietrzne SILESIA  • MODEL: Silesia SK 5169 Szyba płaska

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 690 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min14,5 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA czarne drzwiczki4 870,00 zł brutto


  • MODEL: Silesia SK 5169 Szyba płaska

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 690 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min14,5 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA srebrne drzwiczki6 350,00 zł brutto


  • MODEL: Silesia SK 5169 Szyba płaska

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 690 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min14,5 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA złote drzwiczki6 600,00 zł brutto


  • MODEL: Silesia SK 5169 Szyba owalna

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 690 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min14,5 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA czarne drzwiczki6 200,00 zł brutto


  • MODEL: Silesia SK 5169 Szyba owalna

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 690 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min14,5 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA srebrne drzwiczki7 650,00 zł brutto


  • MODEL: Silesia SK 5169 Szyba owalna

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 690 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min14,5 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA złote drzwiczki7 900,00 zł brutto
  • Wybierz wkład:


   _________________________

   ARYSTO | SILESIA | HOXTER | UNICO
   _________________________   Wybierz wkład HOXTER:


   _________________________________________________


  _________________________________________________

  Wkłady powietrzne HOXTER  • MODEL: HAKA 37/50

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 370 mm wys. 500 mm
   WAGA147 kg
   MOC max/min11,7 KW 6,3 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA czarne drzwiczki6 990,00 zł brutto


  • MODEL: HAKA 63/51

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 630 mm wys. 510 mm
   WAGA215 kg
   MOC max/min16,9 KW 9,1 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI80%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA czarne drzwiczki9 340,00 zł zł brutto


  • MODEL: HAKA 67/51 H

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 670 mm wys. 510 mm
   WAGA290 kg
   MOC max/min15,6 KW 8,4 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI80%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA czarne drzwiczki13 050,00 zł brutto


  • MODEL: HAKA 89/45 H

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 890 mm wys. 450 mm
   WAGA318 kg
   MOC max/min15,6 KW 8,4 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI80%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA czarne drzwiczki15 890,00 zł zł brutto


  • MODEL: ECKA 67/45/51 H

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 670 mm 450 mm wys. 510 mm
   WAGA320 kg
   MOC max/min15,6 KW 8,4 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI82%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA srebrne drzwiczki16 450,00 zł brutto


  • MODEL: ECKA 89/40/40 H

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 890 mm 400 mm wys. 400 mm
   WAGA320 kg
   MOC max/min15,6 KW 8,4 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI82%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA złote drzwiczki19 100,00 zł brutto
  • Wybierz wkład:


   _________________________

   ARYSTO | SILESIA | HOXTER| UNICO
   _________________________   Wybierz wkład UNICO:


   _________________________________________________


  _________________________________________________

  Wkłady powietrzne UNICO


  • MODEL: DRAGON 2 - CENA: 5,420.00 zł

   MOC CIEPLNA: 4-12 kW
   SPRAWNOŚĆ: 78%
   WAGA: 145 kg
   PALIWO: drewno wilgotność do 20 %
   WYMIAR ZEW. WKŁADU w cm: szer. 68, wys. 105, gł. 43
   WYMIAR ZEW. FASADY w cm: szer. 66, wys. 47
   SZCZELNOŚĆ WKŁADU: 100%
   DŁUGOŚĆ POLAN w cm: 53
   WYPOSAŻENIE: system idealnie czystej szyby,
   wyłożenie paleniska szmotowe, szyba bezramkowa ( zewnętrzna ),
   ceramiczny deflektor, przyłącze powietrza z trzech stron,
   precyzyjna regulacja obiegu pow., system dopalania spalin,
   elektroniczny regulator spalania


  • MODEL: DRAGON 2 B - CENA: 6,910.00 zł

   MOC CIEPLNA: 4-12 kW
   SPRAWNOŚĆ: 78%
   WAGA: 110 kg
   PALIWO: drewno wilgotność do 20 %
   WYMIAR ZEW. WKŁADU w cm: szer. 68, wys. 105, gł. 43
   WYMIAR ZEW. FASADY w cm: szer. 67+36, wys. 47
   SZCZELNOŚĆ WKŁADU: 100%
   DŁUGOŚĆ POLAN w cm: 50
   WYPOSAŻENIE: system idealnie czystej szyby,
   szyba bezramkowa gięta ( zewnętrzna ),
   wyłożenie paleniska szmotowe, ceramiczny deflektor,
   przyłącze powietrza z trzech stron,
   precyzyjna regulacja obiegu pow., system dopalania spalin,
   elektroniczny regulator spalania


  • MODEL: DRAGON 2 DUO - CENA: 6,900.00 zł

   MOC CIEPLNA: 4-12 kW
   SPRAWNOŚĆ: 78%
   WAGA: 120 kg
   PALIWO: drewno wilgotność do 20 %
   WYMIAR ZEW. WKŁADU w cm: szer. 68, wys. 105, gł. 51
   WYMIAR ZEW. FASADY w cm: szer. 66, wys. 47
   SZCZELNOŚĆ WKŁADU: 100%
   DŁUGOŚĆ POLAN w cm: 53
   WYPOSAŻENIE:system idealnie czystej szyby,
   szyba bezramkowa ( zewnętrzna ),
   wyłożenie paleniska szmotowe, ceramiczny deflektor,
   przyłącze powietrza z trzech stron,
   precyzyjna regulacja obiegu pow., system dopalania spalin,
   elektroniczny regulator spalania


  • MODEL: DRAGON 4 B - CENA: 8,470.00 zł

   MOC CIEPLNA: 4-16 kW
   SPRAWNOŚĆ: 78%
   WAGA: 177 kg
   PALIWO: drewno wilgotność do 20 %
   WYMIAR ZEW. WKŁADU w cm: szer. 77, wys. 105, gł. 47
   WYMIAR ZEW. FASADY w cm: szer. 75+41, wys. 47
   SZCZELNOŚĆ WKŁADU: 100%
   DŁUGOŚĆ POLAN w cm: 53
   WYPOSAŻENIE:system idealnie czystej szyby,
   szyba bezramkowa gięta ( zewnętrzna ),
   wyłożenie paleniska szmotowe, ceramiczny deflektor,
   przyłącze powietrza z trzech stron,
   precyzyjna regulacja obiegu pow., system dopalania spalin,
   elektroniczny regulator spalania


  • MODEL: DRAGON 4-14 - CENA: 5,420.00 zł

   MOC CIEPLNA: 4-14 kW
   SPRAWNOŚĆ: 78%
   WAGA: 167 kg
   PALIWO: drewno wilgotność do 20 %
   WYMIAR ZEW. WKŁADU w cm: szer. 74, wys. 105, gł. 50
   WYMIAR ZEW. FASADY w cm: szer. 71, wys. 50
   SZCZELNOŚĆ WKŁADU: 100%
   DŁUGOŚĆ POLAN w cm: 53
   WYPOSAŻENIE:system idealnie czystej szyby,
   szyba bezramkowa ( zewnętrzna ),
   wyłożenie paleniska szmotowe, ceramiczny deflektor,
   przyłącze powietrza z trzech stron,
   precyzyjna regulacja obiegu pow., system dopalania spalin,
   elektroniczny regulator spalania


  • MODEL: DRAGON 4-16 - CENA: 5,790.00 zł

   MOC CIEPLNA: 4-16 kW
   SPRAWNOŚĆ: 78%
   WAGA: 183 kg
   PALIWO: drewno wilgotność do 20 %
   WYMIAR ZEW. WKŁADU w cm: szer. 74, wys. 105, gł. 57
   WYMIAR ZEW. FASADY w cm: szer. 71, wys. 47
   SZCZELNOŚĆ WKŁADU: 100%
   DŁUGOŚĆ POLAN w cm: 53
   WYPOSAŻENIE:system idealnie czystej szyby,
   szyba bezramkowa ( zewnętrzna ),
   wyłożenie paleniska szmotowe, ceramiczny deflektor,
   przyłącze powietrza z trzech stron,
   precyzyjna regulacja obiegu pow., system dopalania spalin,
   elektroniczny regulator spalania


  • MODEL: DRAGON 6 - CENA: 7,020.00 zł

   MOC CIEPLNA: 4-14 kW
   SPRAWNOŚĆ: 78%
   WAGA: 150 kg
   PALIWO: drewno wilgotność do 20 %
   WYMIAR ZEW. WKŁADU w cm: szer. 78, wys. 105, gł. 43
   WYMIAR ZEW. FASADY w cm: szer. 75, wys. 38
   SZCZELNOŚĆ WKŁADU: 100%
   DŁUGOŚĆ POLAN w cm: 53
   WYPOSAŻENIE:system idealnie czystej szyby,
   szyba bezramkowa ( zewnętrzna ),
   wyłożenie paleniska szmotowe, ceramiczny deflektor,
   przyłącze powietrza z trzech stron, precyzyjna regulacja obiegu pow.,
   system dopalania spalin,
   elektroniczny regulator spalania


  • MODEL: DRAGON 8 - CENA: 5,020.00 zł

   MOC CIEPLNA: 3-10 kW
   SPRAWNOŚĆ: 78%
   WAGA: 117 kg
   PALIWO: drewno wilgotność do 20 %
   WYMIAR ZEW. WKŁADU w cm: szer. 45, wys. 105, gł. 51
   WYMIAR ZEW. FASADY w cm: szer. 42, wys. 51
   SZCZELNOŚĆ WKŁADU: 100%
   DŁUGOŚĆ POLAN w cm: 53
   WYPOSAŻENIE:system idealnie czystej szyby,
   szyba bezramkowa ( zewnętrzna ),
   wyłożenie paleniska szmotowe, ceramiczny deflektor,
   przyłącze powietrza z trzech stron,
   precyzyjna regulacja obiegu pow., system dopalania spalin,
   elektroniczny regulator spalania

  • Wybierz wkład:


   _________________________

   AQUADOR | WESTA | HOXTER
   _________________________   Wybierz wkład AQUADOR:


   _________________________________________________


  _________________________________________________

  Wkłady wodne AQUADOR  • MODEL: Aquador BLOK 510

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 518 mm wys. 518 mm
   WAGA225 kg
   MOC max/min10 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI84%
   ŚREDNICA DOLOTU110 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby / Szyba bezramkowa
   CENA czarne drzwiczki7 770,00 zł brutto


  • MODEL: Aquador BLOK 515

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 518 mm wys. 518 mm
   WAGA227 kg
   MOC max/min15 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI83%
   ŚREDNICA DOLOTU110 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby / Szyba bezramkowa
   CENA czarne drzwiczki8 030,00 zł zł brutto


  • MODEL: Aquador BLOK 522

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 518 mm wys. 518 mm
   WAGA229 kg
   MOC max/min22 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI83%
   ŚREDNICA DOLOTU110 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby / Szyba bezramkowa
   CENA czarne drzwiczki8 250,00 zł brutto
  • Wybierz wkład:


   _________________________

   AQUADOR | WESTA | HOXTER
   _________________________   Wybierz wkład WESTA:


   _________________________________________________


  _________________________________________________

  Wkłady wodne WESTA  • MODEL: Westa WK 5169 Szyba płaska

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 690 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min18 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   Wężownica schładzająca z zaworem zab.
   Zawór termostatyczny TV 45 st. 5/4
   Elektroniczny sterownik
   pompa + przepustnica dolotu
   CENA czarne drzwiczki8 400,00 zł brutto


  • MODEL: Westa WK 5169 Szyba płaska

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 690 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min18 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   Wężownica schładzająca z zaworem zab.
   Zawór termostatyczny TV 45 st. 5/4
   Elektroniczny sterownik
   pompa + przepustnica dolotu
   CENA srebrne drzwiczki9 900,00 zł brutto


  • MODEL: Westa WK 5169 Szyba płaska

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 690 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min18 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   Wężownica schładzająca z zaworem zab.
   Zawór termostatyczny TV 45 st. 5/4
   Elektroniczny sterownik
   pompa + przepustnica dolotu
   CENA złote drzwiczki10 100,00 zł brutto


  • MODEL: Westa WK 5169 Szyba owalna

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 690 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min18 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   Wężownica schładzająca z zaworem zab.
   Zawór termostatyczny TV 45 st. 5/4
   Elektroniczny sterownik
   pompa + przepustnica dolotu
   CENA czarne drzwiczki9 700,00 zł zł brutto


  • MODEL: Westa WK 5169 Szyba owalna

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 690 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min18 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   Wężownica schładzająca z zaworem zab.
   Zawór termostatyczny TV 45 st. 5/4
   Elektroniczny sterownik
   pompa + przepustnica dolotu
   CENA srebrne drzwiczki10 400,00 zł zł brutto


  • MODEL: Westa WK 5169 Szyba owalna

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 690 mm wys. 510 mm
   WAGA220 kg
   MOC max/min18 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   Wężownica schładzająca z zaworem zab.
   Zawór termostatyczny TV 45 st. 5/4
   Elektroniczny sterownik
   pompa + przepustnica dolotu
   CENA złote drzwiczki11 200,00 zł zł brutto
  • Wybierz wkład:


   _________________________

   AQUADOR | WESTA | HOXTER
   _________________________   Wybierz wkład HOXTER:


   _________________________________________________


  _________________________________________________

  Wkłady wodne HOXTER  • MODEL: HAKA 37/50 WI

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 370 mm wys. 500 mm
   WAGA147 kg
   MOC max/min11,7 KW 6,3 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI77%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA czarne drzwiczki13 500,00 zł brutto


  • MODEL: HAKA 63/51 WI

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 630 mm wys. 510 mm
   WAGA215 kg
   MOC max/min16,9 KW 9,1 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI80%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA czarne drzwiczki16 600,00 zł brutto


  • MODEL: HAKA 67/51 WI H

   MATERIAŁStal kotłowa 4 mm + szamot
   FRONTSzer. 670 mm wys. 510 mm
   WAGA290 kg
   MOC max/min15,6 KW 8,4 KW
   KLASA SPRAWNOŚCI80%
   ŚREDNICA DOLOTU125 mm
   ŚREDNICA WYLOTY200 mm
   WYPOSAŻENIESystem czyszczenia szyby
   CENA czarne drzwiczki18 600,00 zł brutto
  • Wybierz kosz:


   _________________________________________________


  _________________________________________________

  Kosze:  • MODEL: BOTTE

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów z tkaniną
   SYMBOLBO 02
   WAGA3,8 kg
   OBJĘTOŚĆ0,12 m3
   ŚREDNICA45 cm x 46 cm
   WYSOKOŚĆ56 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 212,00 zł brutto


  • MODEL: BOTTE JEANS

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i jeans
   SYMBOLBO 02J
   WAGA3,8 kg
   OBJĘTOŚĆ0,12 m3
   ŚREDNICA45 cm x 46 cm
   WYSOKOŚĆ56 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 264,00 zł brutto


  • MODEL: BOTTE CAVALLINO

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i mikrofibra
   SYMBOLBO 02C
   WAGA3,8 kg
   OBJĘTOŚĆ0,12 m3
   ŚREDNICA45 cm x 46 cm
   WYSOKOŚĆ56 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 316,00 zł brutto


  • MODEL: CADIN

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów
   SYMBOLCA 02
   WAGA3,8 kg
   OBJĘTOŚĆ0,19 m3
   ŚREDNICA52 cm x 61 cm
   WYSOKOŚĆ50 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 158,00 zł brutto


  • MODEL: CADIN JEANS

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i jeans
   SYMBOLCA 02J
   WAGA3,8 kg
   OBJĘTOŚĆ0,19 m3
   ŚREDNICA52 cm x 61 cm
   WYSOKOŚĆ50 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 211,00 zł brutto


  • MODEL: CADIN CAVALLINO

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i mikrofibra
   SYMBOLCA 02C
   WAGA3,8 kg
   OBJĘTOŚĆ0,19 m3
   ŚREDNICA52 cm x 61 cm
   WYSOKOŚĆ50 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 316,00 zł brutto


  • MODEL: FABIA

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów
   SYMBOLFA 02C
   WAGA4,0 kg
   OBJĘTOŚĆ0,16 m3
   ŚREDNICA38 cm x 60 cm
   WYSOKOŚĆ60 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 269,00 zł brutto


  • MODEL: FABIA JEANS

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i jeans
   SYMBOLFA 02J
   WAGA4,0 kg
   OBJĘTOŚĆ0,16 m3
   ŚREDNICA38 cm x 60 cm
   WYSOKOŚĆ60 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 348,00 zł brutto


  • MODEL: FABIA CAVALLINO

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i jeans
   SYMBOLFA 02C
   WAGA4,0 kg
   OBJĘTOŚĆ0,16 m3
   ŚREDNICA38 cm x 60 cm
   WYSOKOŚĆ60 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 422,00 zł brutto


  • MODEL: TONDA

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów
   SYMBOLTN 02
   WAGA2,3 kg
   OBJĘTOŚĆ0,09 m3
   ŚREDNICA42 cm
   WYSOKOŚĆ50 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 158,00 zł brutto


  • MODEL: TONDA JEANS

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i jeans
   SYMBOLTN 02J
   WAGA0,09 kg
   OBJĘTOŚĆ0,09 m3
   ŚREDNICA42 cm
   WYSOKOŚĆ50 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 211,00 zł brutto


  • MODEL: TONDA CAVALLINO

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i mikrofibra
   SYMBOLTN 02C
   WAGA2,3 kg
   OBJĘTOŚĆ0,09 m3
   ŚREDNICA42 cm
   WYSOKOŚĆ50 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 264,00 zł brutto


  • MODEL: OVO

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów
   SYMBOLVO 02
   WAGA4,0 kg
   OBJĘTOŚĆ0,14 m3
   ŚREDNICA45 cm
   WYSOKOŚĆ70 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 316,00 zł brutto


  • MODEL: OVO CAVALLINO

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i mikrofibra
   SYMBOLVO 02C
   WAGA4,0 kg
   OBJĘTOŚĆ0,14 m3
   ŚREDNICA45 cm
   WYSOKOŚĆ70 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 422,00 zł brutto


  • MODEL: WOODBAG

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów
   SYMBOLWB 02
   WAGA5,0 kg
   OBJĘTOŚĆ0,15 m3
   ŚREDNICA61cm x 40cm
   WYSOKOŚĆ59 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 105,00 zł brutto


  • MODEL: WOODBAG CAVALLINO

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i mikrofibra
   SYMBOLWB 02C
   WAGA5,0 kg
   OBJĘTOŚĆ0,15 m3
   ŚREDNICA61cm x 40cm
   WYSOKOŚĆ59 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA1 237,00 zł brutto
  • MODEL: BOTIN

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów
   SYMBOLPB 02
   WAGA1,3 kg
   OBJĘTOŚĆ0,03 m3
   ŚREDNICA24cm x 24cm
   WYSOKOŚĆ52 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA661,00 zł brutto
  • MODEL: BOTIN CAVALLINO

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i mikrofibra
   SYMBOLPB 02C
   WAGA1,3 kg
   OBJĘTOŚĆ0,03 m3
   ŚREDNICA24cm x 24cm
   WYSOKOŚĆ52 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA735,00 zł brutto
  • MODEL: CINTA

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów
   SYMBOLPC 02
   WAGA1,1 kg
   OBJĘTOŚĆ0,03 m3
   ŚREDNICA23cm
   WYSOKOŚĆ62 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA714,00 zł brutto
  • MODEL: CINTA JEANS

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i jeans
   SYMBOLPC 02J
   WAGA1,1 kg
   OBJĘTOŚĆ0,03 m3
   ŚREDNICA23cm
   WYSOKOŚĆ62 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA714,00 zł brutto


  • MODEL: CINTA CAVALLINO

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i mikrofibra
   SYMBOLPC 02C
   WAGA1,1 kg
   OBJĘTOŚĆ0,03 m3
   ŚREDNICA23cm
   WYSOKOŚĆ62 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA788,00 zł brutto
  • MODEL: NIDAC

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów
   SYMBOLPN 02
   WAGA1,1 kg
   OBJĘTOŚĆ0,05 m3
   ŚREDNICA23cm
   WYSOKOŚĆ58 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA714,00 zł brutto
  • MODEL: NIDAC JEANS

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i jeans
   SYMBOLPN 02J
   WAGA1,1 kg
   OBJĘTOŚĆ0,05 m3
   ŚREDNICA23cm
   WYSOKOŚĆ58 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA714,00 zł brutto
  • MODEL: NIDAC CAVALLINO

   MATERIAŁskóra wg palety kolorów i mikrofibra
   SYMBOLPN 02C
   WAGA1,1 kg
   OBJĘTOŚĆ0,05 m3
   ŚREDNICA23cm
   WYSOKOŚĆ58 cm
   WYPOSAŻENIEkółka
   CENA735,00 zł brutto
 • Oferta

  W mojej ofercie znajdziecie Państwo:

  1. Profesjonalne doradztwo techniczne, wizualne i estetyczne.
  2. Przenoszenie Państwa inspiracji na projekty.
  3. Sprzedaż wkładów i materiałów do kominków.
  4. Sprzedaż akcesoriów kominkowych.
  5. Montaż wkładów i budowa ciepłych kominków.
  6. Budowa ogrodowych pieców chlebowych.
  7. Gwarancja na kominki z materiałów przeze mnie oferowanych 5 lat.
  8. Gwarancja na kominki z materiałów powierzonych 1 rok.
  9. Oferuję Państwu zadowolenie i satysfakcję z kominków i pieców przeze mnie tworzonych.

  Jarosław Nowak
 • Oferta

  W mojej ofercie znajdziecie Państwo:

  1. Profesjonalne doradztwo techniczne, wizualne i estetyczne
  2. Przenoszenie Państwa inspiracji na projekty
  3. Sprzedaż wkładów i materiałów do kominków
  4. Sprzedaż akcesoriów kominkowych
  5. Montaż wkładów i budowa ciepłych kominków
  6. Budowa ogrodowych pieców chlebowych

  Zobacz:

  7. Gwarancja na kominki z materiałów przeze mnie oferowanych 5 lat
  8. Gwarancja na kominki z materiałów powierzonych 1 rok
  9. Oferuję Państwu zadowolenie i satysfakcję z kominków i pieców przeze mnie tworzonych.

  Jarosław Nowak

 • Oferta

  Jaki wkład kominkowy wybrać?

  Na rynku obecnie jest tyle wkładów kominkowych, że trudno się w tym wszystkim połapać. Handlowcy licytują się coraz lepszymi chwytami reklamowymi, aby zdobyć klienta. Często zdarza się, że przy doborze „właściwego” produktu dla klienta nie biorą pod uwagę jego rzeczywistych potrzeb, a kierują się jedynie zyskiem swojej firmy.

  Palenisko to nie wszystko. Teoretycznie każde palenisko kominkowe możemy wykorzystać do intensywnego ogrzewania, ale wiele produktów stosowanych przy budowie kominków, ze względu na swoje właściwości, nie będzie czuło się dobrze, kiedy potraktujemy je ostro. Kryterium mocy nie powinno być głównym i jedynym przy wyborze wkładu, bo moc większa na tabliczce znamionowej wcale nie oznacza, że będzie cieplej w domu. Moc kominkowa nie bierze się z wartości na tabliczce znamionowej, a zależy wprost od drewna. Po prostu jaki opał takie grzanie. Wrzucając śmieci lub wczoraj porąbane świeże drewno nie oczekujmy komfortu! Należy też pamiętać że modne w Polsce wykorzystywanie paleniska kominkowego z zamkniętymi dolotami powietrza jest tak dla ciepła, jak i dla samego kominka fatalne. Palenisko opalane paliwem stałym optymalnie pracuje na minimum 50% swojej mocy nominalnej. Spalanie nominalne to takie, które zapewnia wytworzenie maksimum ciepła przy możliwie najmniejszym zużyciu opału, a to wszystko przy minimalnej emisji szkodliwych związków. Istnieją też rozwiązania elektroniczne które optymalizują proces spalania w kominku. Zalety takiego urządzenia jeszcze bardziej ujawnią się w przypadku intensywnego używania kominka. Nie każdy jest bowiem mistrzem palenia, nawet jeśli jest doskonałym naukowcem, lekarzem czy prawnikiem. Biorąc pod uwagę, że poprawny komin i dopływ powietrza z zewnątrz oraz dobre drewno to obowiązek, wspomaganie procesu palenia można uznać za rozwiązanie zalecane.

  Polecam Państwu wkłady sprawdzone, wielokrotnie stosowane i montowane w kominkach przeze mnie budowanych. Odpowiednio dobieram do kominka wymienniki ciepła, tak aby jego sprawność była jak najwyższa. Zawsze dobieram oferowany przez nas produkt do rzeczywistych potrzeb domu, jestem otwarty na rzeczową dyskusję. Dla mnie klient i jego oczekiwania są najważniejsze. Klienci, którzy obdarzyli mnie zaufaniem przy wyborze wkładu na pewno się nie zawiedli.

  W swojej ofercie posiadam wkłady wielu sprawdzonych przeze mnie producentów, różne wzory i modele.

  « wstecz

 • Oferta

  Czy można wykorzystać kominek jako główne ogrzewanie domu?

  Nowoczesne kominki i piece kaflowe są zdolne ogrzewać w sposób ciągły, komfortowy przy załadunku drewna 2 – 3 razy na dobę. Budowane przeze mnie kominki oprócz tego, że są źródłem przyjemności – pięknie wyglądają i cieszą oko ogniem zza czystej szyby – są źródłem znacznych oszczędności przez zastosowanie drewna jako paliwa do ogrzania domu.

  To wspaniałe połączenie kominka z efektywnością pieca akumulacyjnego osiągam przez zastosowanie najnowszej generacji materiałów akumulacyjnych. Wysokotemperaturowy wkład kominkowy połączony z ceramicznymi modułami akumulacyjnymi, których bryły akumulują ciepło i promieniują nim przez 8 – 12, a nawet więcej godzin. Ciepło kominka grzewczego oddawane jest za pomocą promieniowania całej powierzchni kominka. Warto dodać, że w związku z przyjęciem przez masę kumulującą nadwyżki ciepła i sukcesywnie jej uwalnianie w czasie, nie występuje efekt przegrzania pomieszczenia i zachowany jest wysoki komfort cieplny przez wiele godzin.

  Pomimo zastosowania w obudowie kominka tradycyjnych technik zduńskich, pozostaje on lekki i smukły, a nowoczesny kształt bryły kominka, daje możliwość jego zabudowy w formie, która zadowoli najbardziej wymagającego użytkownika. Kominki moje są zawsze dostosowane do życzeń moich klientów. Z szacunku do moich klientów do budowy stosuję materiały najwyższej jakości - i tak właśnie powstają wysokiej jakości, nowoczesne pieco – kominki, które są głównym ogrzewaniem Waszego domu.

  Rachunek jest prosty.
  Mało drewna dużo ciepła

  Zapotrzebowanie na energię cieplną dla domu 120 m2 bez izolacji cieplnej tem. śr. 0 do -5 C
  150 kWh / m2 rocznie
  x 120 m2 powierzchnia do ogrzania
  18000 kWh / 222 dni grzewcze
  : 222 dni
  81 kWh na dobę średnia temperatura od 0 do -5 C
  : 3,2 kWh sprawność kominka 82 – 85 %
  25,3 kg drewna na dobę
  = 12,70 kg drewna na jeden załadunek

  Koszt ciągłego ogrzewania przez cały sezon grzewczy to jest:

  25,3 kg drewna na dobę
  x 222 dni grzewcze
  5616 kg drewna na sezon
  : 500 kg / 1m3
  11,23 m3 / sezon
  x 220,00 zł za m3

  2470,00 zł - za cały sezon ciągłego grzania tylko kominkiem
  4500,00 zł - 5500,00 zł za cały sezon ciągłego ogrzewania tylko ekogroszkiem
  6000,00 zł - 7000,00 zł za cały sezon ciągłego ogrzewania tylko gazem

  Taki pieco-kominek stworzyłem w domu
  120 m2 składającego się z pięciu pomieszczeń
  i dwóch łazienek

  Jarosław Nowak


  « wstecz

 • Oferta

  Czym są kafle i jak działają ?

  Stare, poczciwe piece kaflowe pamiętane doskonale przez nasze Bancie. Piece które gromadziły wokół siebie całe rodziny a specyficzne i przyjemne ciepło którym promieniowały tworzyło rodzinny i przyjazny klimat. Obecnie te przeżywają renesans i dużymi krokami wracają na nasze salony.

  Kafle są budulcem ceramicznym o wyjątkowych właściwościach: posiadają bardzo dużą zdolność do magazynowania i powolnego oddawania ciepła po przez równomierne promieniowanie w pomieszczeniu którym się znajdują oraz w pomieszczeniach sąsiednich co eliminuje tzw. efekt przegrzewania się powietrza w jednym pomieszczeniu. Kafle charakteryzują się także dużą trwałością i odpornością na wysokie temperatury które powstają podczas palenie. Obecnie rynek oferuje szeroki wybór kafli, których wzornictwo i kolorystyka są niezwykle bogate co pozwala wkomponować takie urządzenie grzewcze zarówno do wnętrz stylizowanych jak i nowoczesnych. Stare paleniska węglowe można zastąpić wkładem z przeszklonymi drzwiczkami opalanym drewnem co pozwala uzyskać funkcjonalność i elegancję w jednym.

  Ktoś kiedyś powiedział : de gustibus non disputandum est, czyli o gustach się nie dyskutuje. I jest w tym dużo prawdy, ponieważ każdy z nas lubi coś innego. Dla miłośnika pieców czy kominków kaflowych może to być ich wymarzona „perełka”, dla innych zaś „wiocha”. Wzornictwem i jakością kafli jakie posiadam w swojej ofercie przekonałem do nich nie jednego sceptycznie nastawionego klienta, dzisiaj zadowolonego ze stylu i estetyki, a przede wszystkim z promieniującego ciepła w ich domu.

  « wstecz

 • Oferta

  Dlaczego szamot ?

  Atawistyczna tęsknota do ognia została w nas od czasów jaskini, kiedy człowiek oswoił ogień powstały z pioruna, obłożył go kamieniami i tak powstało palenisko. Ogień zawsze gromadził przy sobie ludzi dając ciepło, światło i bezpieczeństwo. Tak pozostało do dziś kiedy ujarzmiony został zamknięty we wkładzie kominkowym tworząc teatr płonącego ognia i grając trzaskiem palącego się drewna. Daje poczucie bezpieczeństwa i tworzy nastrój domowego ogniska.

  Kiedy ujarzmiliśmy już ogień, warto się zastanowić w jaki sposób maksymalnie go wykorzystać. Do niedawna jeszcze budowane kominki z izolowaną obudową, które dawały ciepło tylko przez szybę kominka i ewentualnie przez pylące kratki nawiewowe, większą ilość ciepła oddawały kominem do atmosfery. Na ratunek temu parę lat wstecz przyszła do nas technologia kominków szamotowych. Szamot stosowany już wcześniej w piecach, np. kaflowych, znany jest doskonale jako magazyn ciepła, które powoli przenika do pomieszczeń. Przy wykorzystaniu szamotu zatrzymujemy dużą ilość ciepła z ogrzanego powietrza w procesie spalania drewna w kominku. Kiedy wykonamy w obudowie z ceramicznych modułów akumulacyjnych system odprowadzenia spalin z paleniska, to odzysk ciepła zwiększa się nam wielokrotnie i utrzymuje się bardzo długo. Ilość odzyskanego ciepła i okres przez jaki możemy z niego korzystać zależy od masy w kilogramach jaką wykorzystamy do rozbudowy kanałów dymowych i obudowy kominka. Jednym słowem przy tak rozbudowanym kominku szamotowo - akumulacyjnym i z zastosowaniem dobrego wkładu kominkowego możemy tanim kosztem ogrzewać przez długi czas nasz dom. Obudowę z płyt szamotowych można wykończyć na wiele sposobów, uzyskać pożądany i piękny efekt kominka. Do wykończeń takich kominków możemy zastosować też kafle kominkowe, które zwiększą masę akumulacyjną i wzbogacą Wasz kominek o promieniujący ciepłem grzejnik jakim są.

  Obecnie wielu posiadaczy tzw. zimnych kominków z obudową izolowaną rezygnuje z nich, decydując się na wykonanie kominka szamotowego. Często spotykam się taką decyzją, o zmianie kominka na szamotowy . Tutaj jestem otwarty na rzeczową dyskusję i chętnie służę fachową poradą.

  « wstecz

 • Oferta

  Czy jednym kominkiem można ogrzać więcej pomieszczeń ?

  Starożytni Grecy a później Rzymianie wynaleźli centralne ogrzewanie z jednym paleniskiem bez wody. Był sobie niewolnik który palił drewno w palenisku, z którego dym prowadzony był przez kanały wybudowane pod podłogami i w ścianach budynków, a te odbierając ciepło z dymu ogrzewały całe pomieszczenia, żyło im się, spało ciepło i spokojnie. Niewolnik tylko musiał pilnować ognia by uniknąć chłosty.

  Nowoczesny HYPOKAUST nie potrzebuje niewolnika, który będzie pilnował ognia. Współcześnie zmieniły się materiały i możliwości formowania ich na wiele sposobów. Nie zmienił się natomiast sens działania: utrzymać ciepło najdłużej jak jest to możliwe, nie zużywając przy tym zbyt wiele opału i nie wkładając w to zbyt wiele pracy i czasu. To rozbudowane kanały, w których grawitacyjnie przepływa gorące powietrze w układzie zamkniętym ogrzane wkładem kominkowym i zakumulowane w ceramicznych akumulatorach wokół paleniska i przewodach dymowych, które utrzymują ciepło wiele godzin po wygaśnięciu paleniska. Daje nam miłe i łagodne ciepło promieniujące z dużych powierzchni ścian. Olbrzymią zaletą hypokausty jest to, że daje ona prawie nieograniczone możliwości rozbudowy, a co za tym idzie ogrzewanie domu jednym paleniskiem. Ściany hypokausty wykonane są z materiałów ceramicznych dobrze gromadzących i przewodzących ciepło, jak kafle czy płyty szamotowe.

  Planując rozbudowę takiego ogrzewania warto rozpocząć od rozmowy z architektem, który projektuje nasz dom. Odpowiednie ustawienie komina, ścian i innych elementów projektu może zdecydowanie obniżyć koszty rozbudowy HYPOKAUSTY. A potem potrzebny dobry fachowiec.

  « wstecz

 • Oferta

  Co można w piecu chlebowym ?

  U cioci na imieninach jest grillek i jest wędlina, karczek się już pekluje a wuj barmanem jest. Takie ogrodowe biesiadowanie stało się naszą polską tradycją. Zapraszamy gości, rozpalamy grilla i będzie się działo. A może by tak podnieść standar imprezy ?

  Gdy gustujemy w zdrowym i smacznym jedzeniu, oraz myślimy o własnym zdrowo wypiekanym pieczywie czy ciastach, możemy zdecydować się na zakup pieca chlebowego do naszego ogrodu. W momencie pieczenia potrawy w piecu jest ona podgrzewana z góry i spodu paleniska a także otoczona nagrzanym powietrzem. W środku jest wywołany naturalny termo obieg, który jest wytarzany przez różnice temperatur płyty spodniej i sklepienia paleniska, co pozwala na utrzymanie stałej temperatury powietrza w komorze paleniska. Wpływa to na dobry smak i szybki czas przyrządzania dań, zapobiega także przypaleniu potrawy. Piec chlebowy nie służy tylko do pieczenia chleba można nim także przygotować wiele innych pysznych i zdrowych potraw np. pizzę lub grillować mięso, kiełbasę, kurczaka, czy dobrą rybkę. Praktycznie wszystko co pieczemy, smażymy czy gotujemy. Przy pieczeniu przydatnym narzędziem może się okazać specjalny termometr z długim czujnikiem do sprawdzania czy temperatura jest odpowiednia do pieczenia. Rozpalanie takiego pieca trwa od 2 do 4 godz. a radości bez liku przez cały wieczór.

  Tak więc jeżeli planujecie własne wypieki czy zdrowe potrawy smażone pieczone i gotowane albo lubicie ogrodowe biesiady, to koniecznie proszę o kontakt a na pewno temu zaradzimy.

  « wstecz

 • Kominki kaflowe

 • Kominki szamotowe

 • Piece chlebowe

 • Kosze i akcesoria

 • Kafle  Kafle 22x22 kapliczka
  Kafle 22x25 kapliczka
  Kafle 22x28 kapliczka
 • Kafle  Kafle 22x22 rustikal
  Kafle 22x25 rustikal
  Kafle 22x28 rustikal
 • Partnerzy


 • Kontakt

  Adres: ul. Strzelców Bytomskich 4a/7, 40-310 Katowice
  Telefon:517-198-620
  E-mail:nowak.kominki@gmail.com


  Wyświetl większą mapę
 • Mam kominek wybudowany 6 lat temu. Często mam problemy z rozpaleniem w nim i trudności w czasie palenia. Co może być przyczyną i jak temu zaradzić ?

  To chyba najczęściej zadawane pytanie od Państwa. Przyczyn które stwarzają problemy przy rozpalaniu lub w czasie palenia w kominkach opalanych drewnem jest sporo. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie nie widząc kominka, to znaczy jak i z czego został wykonany. Postaram się wymienić kilka częstych przyczyn tego problemu.

  - Złej jakości opał czyli, zbyt duża wilgotność drewna.
  - Zbyt mały przekrój komina
  - Komin może być zanieczyszczony sadzą
  - Brak dopływu powietrza z zewnątrz do paleniska
  - Wkład nie przystosowany dobrze do podłączenia dopływu z zewnątrz
  - Źle wykonana instalacja wkładu kominkowego
  - Powodów oczywiście może być jeszcze więcej, ale to te najczęściej spotykane przeze mnie u Państwa.

  « wstecz

 • Jesteśmy w trakcie budowy domu w którym zaprojektowany jest kominek. Mamy pytanie, czy dopływ powietrza do paleniska z zewnątrz jest konieczny, jak go najlepiej wykonać i gdzie go doprowadzić ?

  Dopływ powietrza do paleniska jest konieczny, to wymóg Prawa Budowlanego. Dobrze wykonany dopływ powietrza i stworzony, a nie tylko przystosowany do tego, wkład kominkowy, to najistotniejsze, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie wkładu. Poprawnie wykonany dopływ powietrza i odpowiedni wkład kominkowy to 2/3 sukcesu, a 1/3 sukcesu to poprawne wykonanie urządzenia którym jest kominek aby cieszył użytkowaniem a nie stwarzał dyskomfortu.

  Przy wykonaniu dopływu należ szczególnie zwrócić uwagę na minimalny przekrój przewodu dolotu powietrza jaki ja stosuję to średnica 120 mm co daje 113 cm2. Jeżeli warunki pozwalają to montuję przewód o średnicy 160 mm i wtedy mogę spać spokojnie. Należy na ten fakt uczulić ekipę która buduje dom ponieważ często z niewiedzy robią po swojemu i źle. Najlepiej jest planować wykonawcę kominka przy rozpoczęciu budowy domu. Solidna firma posiadająca wiedzę na ten temat zajmie się tym wszystkim od początku do końca. Na pewno unikniecie Państwo wielu kłopotów i niepotrzebnych przeróbek przy budowie kominka.

  « wstecz

 • Wiem że najwięcej ciepła jest w samych spalinach kominkowych. Pytanie brzmi, jak najlepiej go odzyskać i czy inwestycja taka jest opłacalna?

  Zgadza się, najwięcej ciepła jest w spalinach, w ich początkowej fazie, czyli przy wyjściu z samego wkładu, jest to od 500 do 900 stopni. Do komina, żeby „nie cierpiał” powinno wchodzić 150 do 200 stopni. Proszę przeliczyć jaką różnicę możemy zatrzymać w domu. To się w branży nazywa, nadwyżką ciepła wytworzoną przy procesie spalania, która zostaje zmagazynowana w domu na kilkanaście godzin po wygaśnięciu ognia. Proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest tańsze ogrzewanie od takiego gdy nie palimy a grzejemy? Na temat opłacalności pozwolę sobie zacytować opinię jednego z klientów wystawioną na mojej stronie internetowej.

  „ …Kominek akumulacyjny, który wybudował nam Pan Jarek służyć nam miał do okazjonalnego dogrzewania wnętrza domu i stwarzania miłej atmosfery. W praktyce okazało się, że kominek spokojnie może wspomagać podstawowe źródło ogrzewania naszego domu. Ten kominek przerósł nasze oczekiwania. Nie był tani, ale jest wart swojej ceny. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Panem Jarkiem. Jego firma jest godna polecenia. Pełen profesjonalizm od projektu kominka aż do realizacji… „

  « wstecz

 • Dlaczego w naszym kominku w czasie kiedy nie palimy wydostaje się intensywny i nieprzyjemny zapach tak jakby z wędzarni, czy może jest to wina komina?

  To nie wina komina. W kominie zawsze odbywa się ruch powietrza zwany ciągiem. Kiedy palimy w kominku to ciąg zazwyczaj będzie od wkładu do góry i problemu z zapachem nie ma. Gdy nie palimy w kominku, to ciąg może być zupełnie odwrotny, nie jest to winą komina tylko warunkami atmosferycznymi np.:
  - zbyt niskie ciśnienie,
  - niska temperatura na zewnątrz.

  Warunków atmosferycznych i pogodowych nie zmienimy. Wina jest gdzie indziej. Jestem przekonany, że Państwa wkład jest nieszczelny, posiada popielnik, którym reguluje się dopływ powietrza z pomieszczenia do paleniska. Przy odwrotnym ciągu komina zapachy przez popielnik wydostają się do pomieszczenia, w którym stoi kominek, co jest rzeczą niestety naturalną. Dlatego nowoczesne wkłady kominkowe, co przy okazji należy podkreślić, że jest to wymogiem Prawa Budowlanego są przystosowane, do podłączenia dopływu powietrza z zewnątrz. Dlatego dla wyeliminowania problemu przykrego zapachu w pomieszczeniu, w którym jest kominek, należy pomyśleć o wymianie wkładu kominkowego na taki przystosowany na doprowadzenie powietrza z zewnątrz, podkreślam tylko z zewnątrz.

  « wstecz

 • W naszym nowobudowanym domu jest zaprojektowany kominek, obawiamy się brudnych ścian, zwłaszcza zabrudzeń wokół kratek. Co jest przyczyną powstawania takich zabrudzeń, co można zrobić aby tego uniknąć?

  Tu odpowiedź jest stosunkowo łatwa. Przede wszystkim musimy się dowiedzieć z jakich materiałów wykonawca będzie realizował Państwa kominek. Nie można pozwolić wykonawcy na izolowanie obudowy kominka wełną mineralną i wykonanie jej z płyt gipsowo-kartonowych, bo to największy błąd i duży krok do brudnego kominka. Płyta k-g i wełna mineralna to najtańsza technologia przy wykonaniu obudowy kominka, ale w przypadku inwestycji, która ma Państwu służyć na lata, chyba nie warto robić czegoś tanio, i co roku malować, żeby zapewnić czystość pomieszczenia. Proszę zapytać wykonawcę z jakich materiałów wykonuje kominki.

  « wstecz

 • Kominek mamy od niedawna, niestety palimy w nim rzadko, zniechęca nas codzienne mycie okopconej szyby. Jaki jest tego powód i czy da się coś z tym zrobić ?

  Na podobne pytanie odpowiadałem już kiedyś, tylko chodziło o wydostawanie się nieprzyjemnego zapachu z kominka. Tutaj też problemem może być wkład, ale również sposób palenia. Jeżeli będziemy palić za małą ilością drewna tak, aby tylko podtrzymywać ogień, albo zbyt wilgotnym opałem, to w obu przypadkach nie uzyskamy odpowiednio wysokiej temperatury w palenisku. Odpowiednia temperatura w palenisku jest gwarancją czystej szyby, w wysokiej temperaturze przepala się większość zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania. Nie przepalone zanieczyszczenia zawsze będą osadzały się na szybie wkładu. Proszę pamiętać w kominku palimy otwartym ogniem i suchym drewnem, a problem brudnej szyby zniknie.
  Przyczyną brudnej szyby może też być, zbyt mała powierzchnia otworów doprowadzających powietrze do paleniska. Mały przekrój otworów nie pozwala osiągnąć odpowiednio wysokiej temperatury w palenisku, co z kolei przełoży się na zabrudzoną szybę wkładu. Tu jeżeli istnieje możliwość należałoby w odpowiednich miejscach powiększyć otwory, a nawet zwiększyć ich ilość.

  « wstecz

 • Tyle Pan pisze rzeczy na temat kominkowych problemów i rozwiązań, że jestem ciekaw czy to nie są tylko wyssane z palca teorie, żeby zainteresować sobą odwiedzających?

  Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że kominki to moja pasja. Wiedza teoretyczna poparta wieloletnią pracą w branży zduńskiej i zdobytym doświadczeniem pozwalają mi na diagnozowanie opisywanych przez czytelników mojej strony problemów. Mogę śmiało stwierdzić, że przez lata „zjadłem zęby na kominkach”.

  « wstecz

 • Kominek mamy w projekcie domu. Wiele czytaliśmy na ich temat. Czy może pan nam doradzić, który lepszy, kominek z płaszczem wodnym czy faktycznie kominek akumulacyjny bo takie Pan poleca, dlaczego?

  Szanowni Państwo.
  Kominek z płaszczem wodnym, jeśli mówimy o dobrym kominku, to nie mały koszt. Na dodatek taki kominek zawsze jest uzależniony od czynników zewnętrznych. Awaria prądu, przerwy w dostawie wody to czynniki, na które najczęściej nie mamy wpływu a ich brak powoduje, że kominek z płaszczem wodnym staje się urządzeniem bezużytecznym i pozbawia nas ciepła. Dodatkowo należy pamiętać, że kominek z płaszczem wodnym wymaga ciągłego palenia, co przekłada się na nieekonomiczne użytkowanie.
  Kominek akumulacyjny jest urządzeniem niezależnym, a jego obsługa ogranicza się do minimum. Wystarcza jedno lub dwa rozpalenia załadunku drewna na dobę, to pozwala nam cieszyć się ciepłem nawet w mroźnie dni. Nie straszne nam braki w dostawie energii elektrycznej, czy pęknięta rura wodna. Kominek akumulacyjny z racji rzadkiego palenia jest urządzeniem bardzo oszczędnym, zmniejsza zużycie drewna o przynajmniej 50% – 70%.
  Kominkiem takim ogrzewać możemy cały dom nawet w trakcie naszej nieobecności. Przy kominku akumulacyjnym nie potrzebujemy korzystać z centralnego ogrzewania, a tu mamy kolejne spore oszczędności. Tu zapraszam do refleksji, czy warto inwestować w kominek, który nie szybko nam się zwróci a do tego nie zawsze możemy z niego korzystać, czy zainwestować w kominek który szybko się zwraca i nie zawiedzie nas kiedy grzać trzeba?
  Z takiego wyboru mam wielu, wielu zadowolonych klientów.
  Parę lat temu zimą były kilkunastodniowe awarie prądu pod Częstochową, a po kilku dniach miałem telefon od klienta z Koziegłów jak się cieszył wtedy, z kominka którym ogrzewał cały dom, narzekał tylko na sąsiadów którzy gościli często u niego, aby doznać rozkoszy ciepła, którego wtedy w ich domach brakowało.

  « wstecz

 • Jesteśmy na etapie wykańczania domu i stoimy przed wyborem kominka. Interesuje nas ciepły kominek z narożną szybą. Dom znajduje się w Knurowie, zabudowa szeregowa, segment wewnętrzny, parter + piętro, powierzchnia użytkowa całości 100m2. Kominek miałby ogrzewać głównie parter i częściowo piętro poprzez otwartą klatkę. Czy byłby Pan zainteresowany budową naszego kominka?

  Jak najbardziej podejmę się tego wykonania, bo tego typu kominki to moja pasja. Cieszy mnie fakt ze wybrali Państwo tzw. „ciepły kominek”. Chciałbym tu jeszcze sprecyzować rodzaj kominka, ponieważ „ ciepły kominek „ to wkład kominkowy obudowany ciepłą zabudową, która grzeje całą swoją powierzchnią, odzyskując ciepło z wkładu kominkowego. Natomiast takim już super „ ciepłym kominkiem „ jest wkład kominkowy wysokotemperaturowy albo wkład piecowy, który wytwarza temperaturę od 500 oC do 900 oC. Te nazywamy pieco-kominkami akumulacyjnymi, wzbogacone o kanały akumulacyjne magazynujące z tych 900 oC, 700 do 750 oC w domu i ogrzewają nasz dom przez kilkanaście godzin. System taki przekłada się na bardzo duże oszczędności kosztów centralnego ogrzewania, a że nie wymaga ciągłego palenia to i koszt spalanego drewna spada nawet do 1/3. Jak to wszystko policzymy to taki pieco-kominek akumulacyjny po trzech sezonach zaczyna zarabiać spore pieniądze z tytułu oszczędności które zostaną w waszym portfelu.

  « wstecz

 • Opinie

  Byliśmy klientami firmy Kominki Jarosław Nowak. Firmę znaleźliśmy dzięki profesjonalnej stronie internetowej (co już samo w sobie podnosi zaufanie ). Była to jedyna firma w której znano temat kominków HYPOKAUST. Okazało się, że właściciel firmy Pan Jarek doskonale orientuje się co to są kominki HYPOKAUST, jak je zbudować i jak funkcjonują. Sam osobiście je buduje co przekonało nas do skorzystania z jego usług bo jak sam szef buduje to i sam za to odpowiada. Kiedy rozpoczęto budowę kominka, tu ponownie spotkaliśmy się z wysokiej klasy profesjonalizmem właściciela firmy i zarazem wykonawcą projektu. Efekt końcowy odpowiadał w 100% temu, czego oczekiwaliśmy od pięknie zaprojektowanego kominka. Dzisiaj spędzamy drugi sezon przy ciepłym kominku a dzieło Pan Jarka Nowaka sprawiło z nas szczęśliwą parę emerytów.
  P.S.
  Nie jest to produkt najtańszy na rynku ale wart tych pieniędzy.
  Barbara i Andreas Kubazka
  Bielefeld D. / Chrząstowice PL .


  « wstecz

 • Opinie

  Od sierpnia 2015 roku mam pieco-kominek wykonany przez p. Nowaka. Po 15 latach użytkowania rozsypał mi się tradycyjny kominek z rozprowadzeniem ciepła na dom (pół domu, parter). Myślałam o piecu, żałując kominka. Szukałam zduna. Znalazłam kaflarnię, a potem, dzięki uprzejmości właścicielki (?) kaflarni, zduna. Wychowałam się w starym, piecowym budownictwie, marzył mi się zielony piec, bo te w domu były jeden biały, drugi brązowy. Swego czasu marzył mi się kominek, więc, gdy już go miałam, nie chciałam przestawiać się na piec. Pan Jarek znalazł doskonałe rozwiązanie: pieco-kominek. Mam więc zielony pieco-kominek, który sprawuje się świetnie. Ogrzewa powierzchnię ok.64 m kw. w trudnej do ogrzania połówce domu jednorodzinnego. Szybko nauczyłam się palić w moim zielonym "piecyku", zarówno drewnem, jak i brykietami drzewnymi. Teraz, w zimie, dostrzegam różnicę między paleniem w centralnym na gaz i w tradycyjnym kominku, który nie trzymał ciepła.
  Mój "piecyk" trzyma ciepło dość długo, wystarczająco na moje potrzeby. Znajomi, mający centralne na węgiel i tradycyjne kominki, nie mogą się się nadziwić, że pieco-kominek daje tak miłe ciepło, zupełnie inne niż to, jakie mają, że tak mało zużywa paliwa, że tak mało wymaga obsługi, że tak sprawnie idzie obsługa. Niewątpliwie przyczynia się do tego duża ilość płyt szamotowych, kleju szamotowego i kafle, a przede wszystkim dobrze zbudowany piec. Podziwiam kunszt zduński pana Nowaka i wyrobienie estetyczne. Podobno zielone kafle kupowane są rzadko, a zielony kominek był pierwszym, jaki pan Jarek postawił. Wyszło pięknie. Dziękuję. Polecam.
  Elżbieta Augustyniak/Pszczyna

  « wstecz

 • Opinie

  Z wdzięczności za to co Pan nam stworzył życzymy ciepłych, spokojnych i rodzinnych świąt oraz sukcesów szczególnie przy tworzeniu ciepła domowego ogniska u innych w Nowym Roku.
  Krzysztof i Jadwiga Chrostek/Sośnicowice

  « wstecz

 • Opinie

  Dziękujemy Panie Jarku za wspaniały kominek który nam Pan stworzył. O jego uroku i zaletach długo by pisać i opowiadać, jesteśmy bardzo zadowoleni. Z okazji nadchodzących świąt życzymy Panu dużo zdrowia, spokoju i pogody ducha a w Nowym Roku dużo obfitości.
  Polecamy innym
  Magda i Paweł Bednarczyk/Tarnowskie Góry


  « wstecz

 • Opinie

  Nie kominek z płaszczem wodnym a kominek akumulacyjny. Długo nie mogłam się przekonać aż uległam Panu Jarkowi. Teraz wiem że była to słuszna decyzja i nie dałam sobie zrobić kotłowni i składu drewna w salonie. Kominek akumulacyjny jest ogrzewaniem nie zależnym od niczego, oszczędnym i nie wymagającym dużo czasu i pracy. Palę raz, dwa razy dziennie a ogień steruje sterownik. Super sprawa. Polecam.
  Agnieszka Woźniak/Czerwionka - Leszczyny

  « wstecz

 • Opinie

  O kominkach akumulacyjnych słyszeliśmy już i czytaliśmy, nie było to dla nas coś niewiadomego. Rozmawialiśmy z pięcioma firmami ale tylko Pan jarek posiadał dokładną wiedzę na ten temat. W czasie realizacji wykazał się umiejętnościami, rzetelnością i pasją z jaką wykonuje kominki akumulacyjne. Dba o każdy szczegół, wszystko wygląda świetnie a funkcjonuje rewelacyjnie. Jedyny fachowiec który stosuje elektroniczne sterowniki spalania. Pozostali nie wiedzieli do czego to w ogóle jest.
  Artur i Marta/Kędzierzyn Koźle

  « wstecz

 • Opinie

  Jesteśmy bardzo zadowoleni z dzieła jakie stworzył nam pan Jarek Nowak. Kominek akumulacyjny który ogrzewa cały nasz dom i nie wymaga ciągłego palenia ponieważ grzeje jeszcze długo po wypaleniu drewna. Bardzo dobrym dodatkiem jest ten elektroniczny regulator doprowadzający powietrze do paleniska. Wokół kominka i przy kratkach z gorącym powietrzem jest czysto tak że mogliśmy pomalować salon na jasne kolory, a paliliśmy już drugi sezon. Jest super. Jednym słowem pan Jarek nie obiecuje gruszek na wierzbie.
  Basia i Darek/Racibórz

  « wstecz

 • Opinie

  Bardzo dziękujemy za wykonanie kominka akumulacyjnego z elektronicznym sterowaniem. Z przyjemnością potwierdzamy i rekomendujemy Pana Jarosława jako fachowca w swojej dziedzinie. Prace zostały wykonane terminowo i profesjonalnie - czekamy na zimę:-)
  pozdrawiamy i życzymy samych zadowolonych Klientów

  Ewelina i Damian Szulc/Jaworzno

  « wstecz

 • Opinie

  Super podejście do klienta, duża wiedza, doradztwo i wyjaśnienie dlaczego tak a nie inaczej po najdrobniejsze szczegóły. Przejrzysty kosztorys i uczciwa umowa, punktualność zgodnie z terminem w niej. Sam kominek wyszedł super, jesteśmy zachwyceni i bardzo zadowoleni, wykonany z dbałością o każdy szczegół, widać fach i serce włożone w tę pracę.
  Jeżeli chodzi o akumulację i elektroniczny sterownik do kominka to też, pewnie jak wielu nie słyszeliśmy o tym i ciężko było nam uwierzyć ale teraz już wszystko jest jasne, to działa.
  Kominki akumulacyjne polecamy a już na pewno te, wykonany przez Pana Jarka Nowak. Polecamy.

  Anna i Marek Targ/Ozimek

  « wstecz

 • Opinie

  Ten kominek to naprawdę rzecz dla leniwych, takich którym nie chce często palic a chcą mieć długo ciepo. Fajna sprawa bo nawet ogień pilnowany jest przez regulator. Podpalam sobie wieczorem, idę spać a rano mam ponad 20 stopni cieplutko co ? Nie tania rzecz ale warta tego bo oszczędna. Centralne mogę mieć wyłączone, tak jak zapewniał wykonawca.

  Pozdrawiam pnie Jarku i dziękuję za solidną pracę

  Barbara Jacoń/ Pilchowice

  « wstecz
 • Opinie

  Pan Jarek spełnił nasze marzenia o ładnym, czystym i ciepłym kominku, akumulacja i elektroniczny sterownik spalania to już była jego propozycja, i tak spotkało nas szczęście w naszym nowym domu.
  Polecamy

  Ewelina i Paweł Kornacki/Kobiór

  « wstecz
 • Opinie

  Widzieliśmy już wiele kominków, ale ten który zaprojektował i wykonał w naszym domu pan Jarek przerósł nasze oczekiwania. Jest ciepły z przytulnym zapieckiem i grzeje super akumulacja się sprawdza bo grzej jeszcze długo po wypaleniu drewna no i jaka super atmosfera wieczorami przy kominku coś wspaniałego. Pozdrawiamy i polecamy innym.

  PS. Od jesieni grzejemy tylko tym kominkiem, spaliliśmy bardzo mało drewna a centralnego ogrzewania prawie w ogóle nie używaliśmy. Jak będziemy kiedyś sprzedawać dom to kominek zabieramy ze sobą.

  Justyna i Sławek / Sośnicowice

  « wstecz
 • Opinie

  Od dwóch tygodni mamy kominek wykonany przez Pana Jarosława i jesteśmy zachwyceni. Jakość wykonania i estetyka są rewelacyjne. Kominek z masą kumulacyjną sprawuje się kapitalnie. Obsługa sterowania elektronicznego jest prosta i oszczędza wiele czasu. Piec długo "trzyma temperaturę" przy dużo mniejszej ilości drewna. Co do samego wykonawstwa- pełen profesjonalizm. Pan Jarek wykonał projekt który zaakceptowaliśmy ,bardzo pomógł przy wyborze kolorystyki i rodzaju kafli a następnie wykonał wszystko terminowo i zgodnie z umową. Dodatkowo jest z nami w stałym kontakcie i w każdej chwili służy radą i pomocą. Dziękujemy bardzo !!! .Jeżeli ktokolwiek zdecyduje się na podobny kominek, to usługi Pana Jarka gorąco polecam.

  Ewa i Andrzej Kluzek / Dębowiec koło Prudnika

  « wstecz
 • Opinie

  Kominek akumulacyjny, obudowa szamotowa, elektroniczny regulator spalania to naprawdę nie bajer to po prostu działa. Samym projektem, wykonaniem i działaniem kominka wykonawca nas zachwycił. Kominek po prostu przerósł nasze najśmielsze oczekiwania, ale to że wykonawca po jakimś czasie przyjeżdża zobaczyć swoje dzieło i sprawdzić jak funkcjonuje i działa, tego się nie da określić. Wiele firm nie odpowiada na usterki czy reklamacje, a tu coś takiego, zastanawiamy czy to był sen czy jawa.

  Dziękujemy panie Jarku za zainteresowanie, to świadczy o Pańskim szacunku do klienta. Mało spotykane. Godne polecenia.

  Powodzenia i niech Pan nie zmienia podejścia do klientów.

  Andrzej i Marta / Strzelce Opolskie

  « wstecz
 • Opinie

  Obietnice pana Jarka : czysta szyba w czasie użytkowania kominka, czysto koło kratek nawiewowych, czysto wokół kominka, super spalanie we wkładach które poleca (do drobnego popiołu), no i dużo ciepła przy małych kosztach. To są obietnice nie bez pokrycia.

  Drugi sezon użytkuję kominek akumulacyjny który zbudował mi pan Jarek Nowak. Jest rewelacyjny, jak i pod względem estetycznym tak i pod względem funkcjonalnym. Ogrzewam tylko kominkiem i mam cieplej niż przy centralnym ogrzewaniu, wystarcza żeby ogrzać cały dom 140 m2. Centralne ogrzewanie, tak jak powiedział „ będzie pani włączać tylko wtedy jak pani wyjedzie na kilka dni „ i tak jest.

  Nie ma co, polecam wszystkim, na pewno nie zawiedzie.

  Joanna Pośpiech / Gliwice

  « wstecz
 • Opinie

  Kominek akumulacyjny który wybudował nam Pan Jarek służyć nam miał do okazjonalnego dogrzewania wnętrza domu i stwarzania miłej atmosfery. W praktyce okazało się że kominek spokojnie może wspomagać podstawowe źródło ogrzewania naszego domu. Ten kominek przerósł nasze oczekiwania. Nie był tani, ale jest wart swojej ceny. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Panem Jarkiem. Jego firma jest godna polecenia. Pełen profesjonalizm od projektu kominka aż do realizacji.

  Michał i Dorota Potysz / Jaśkowice

  « wstecz
 • Opinie

  Panie Jarosławie, ma pan rację że wkład to serce kominka, jaki wkład takie grzanie i palenie. Nie warto oszczędzać na tanim wkładzie, lepiej oszczędzać na ilości drewna. Akumulacja grzeje super, sam kominek, piękny i czysty budzi zazdrość naszych gości. Jest pan dobrym fachowcem, życzymy Panu wielu klientów.

  PS. Dziękujemy za wizytę, nie spodziewaliśmy się po takim czasie, życzymy wesołych świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku

  Kamil i Sylwia Godlewscy / Kobiór

  « wstecz
 • Opinie

  Kiedy pól roku po wykonaniu kominka zadzwonił do nas pan Jarek i zapytał czy może nas odwiedzić ponieważ chciałby zobaczyć kominek tak gwarancyjnie jak działa i funkcjonuje byliśmy mocno ale mile zaskoczeni. Mieliśmy wielu wykonawców przy budowie i wykończeniu domu i żaden z nich nie był zainteresowany swoim dziełem po czasie. Panie Jarosławie wielki szacunek dla Pana bo ta robota to faktycznie Pana pasja.

  Polecamy pana Jarka jest dobrym wykonawcom, kominek akumulacyjny który nam wybudował ogrzewa cały dom 160 m2 przy wyłączonym ogrzewaniu centralnym jak zapewniał, spalając ok. 1,5 mp drewna na miesiąc, mamy duże oszczędności gazu który służył nam do ogrzewania domu rok wcześniej, a osiągnięcia temperatury też lepsze. Jednym słowem tanie grzanie a więcej ciepła.

  Życzymy Panu Wesołych Świąt i wielu klientów w Nowym Roku.

  Krystyna i Paweł / Zbrosławice

  « wstecz
 • Opinie

  Dokładność, słowność, punktualność i profesjonalizm to cechy pana Jarka. Nie wierzyliśmy że kominkiem można ogrzać cały dom, a jednak można. Szczerze polecamy.

  Beata i Andrzej Wojaczek / ORNONTOWICE

  « wstecz
 • Opinie

  Witam panie Jarku. Chciałem krótko napisać że ciepły kominek który nam pan wybudował to piękna sprawa na zimne wieczory, przyjemnie mamy w całym domu a akumulacja trzyma ciepło bardzo długo. Fajna rzecz w porównaniu z kominkiem który mieliśmy poprzednio. Powodzenie i wielu klientów życzymy. Obudowa kominka z kafli stworzyła wspaniały klimat w naszym domu

  Marcin Zapała / Tychy

  « wstecz
 • Opinie

  Kiedy robiłem centralne ogrzewanie myślałem o dogrzewaniu solarami, ale instalator powiedział do mnie chłopie ty sobie daj wybudować dobry kominek a wyeliminujesz większość kosztów centralnego ogrzewania. Pana Jarka znalazłem na przydrożnej reklamie. Podobno buduje dobre, ciepłe komiki akumulacyjne, no to niech buduje i u mnie. Teraz wiem że to super sprawa, to naprawdę działa. Polecam kominki akumulacyjne a zwłaszcza te budowane przez pana Jarka. U mojej kuzynki z mojego polecenia też budował.

  Grabarczykowie / Orzesze

  « wstecz
 • Opinie

  Witam. Bez urazy do innych wykonawców ale Pan, panie Jarku bije ich wszystkich na głowę. Kto chce mieć prawdziwy ciepły kominek który ogrzewa z powodzeniem cały dom i jeszcze akumuluje ciepło na długi czas to bez przesady ale musi porozmawiać z panem Jarkiem. Wiem co mówię ponieważ mieliśmy stary niby kominek pięcioletni, który rozebrał pan Jarek i postawił nowy, ładny, ciepły i akumulacyjny. Wiem jaka jest różnica między tamtym stworem a nowym kominkiem, dlatego szczerze polecam dobrego fachowca.

  PS.
  Jest listopad. Rozpalam rano ok. 7.00, pali się do ok. 14.00, rano mamy w kominku jeszcze żar, a w domu cieplutko. Centralne gazowe ani nie drgnęło.

  Pozdrawiam
  Krzysztof Paprotny / Hanusek koło Tarnowskich Gór

  « wstecz
 • Opinie

  Super sprawa ten kominek akumulacyjny. Trochę z niedowierzaniem skorzystaliśmy z oferty pana Jarka kiedy wysłuchaliśmy jego mowę o działaniu kominka akumulacyjnego. Nigdy wcześniej nie słyszeliśmy o takim, dla nas kominek to był wkład obudowany płytami gipsowo-kartonowymi i takiego kominka chcieliśmy uniknąć bo stale przy nim brudno i śmierdzi kominem jak u wielu naszych znajomych, a tu coś nowego, mało drewna dużo ciepła, czysta szyba i wokół kominka też. Polecamy !

  Anna i Janusz Wojtyszko / Wojkowice

  « wstecz
 • Opinie

  Marzyliśmy o kominku ale wszystko wskazywało na to, że to marzenie pozostanie niezrealizowane. Pan Jarosław przyjechał, fachowo ocenił sytuację i podjął się realizacji. Dzięki Niemu mamy kominek, który przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Palimy w nim codziennie i chyba nigdy nam się nie znudzi. W domu jest ciepło i czysto. Dziękujemy.

  Kasia i Bartek / Gliwice

  « wstecz
 • Opinie

  Panie Jarku ! Jak na razie to uratował nas Pan przed kolejnymi kłopotami. Kominek pali super, grzeje jak wyżej, wygląd wzbudza zazdrość gości. I najważniejsze wszystko wciąga !

  Janusz / Katowice - Zarzecze

  « wstecz
 • Opinie

  Wysoko oceniam zarówno jakość prac, jak też ich przygotowanie. Kominek zbudowany przez Pana Jarosława Nowaka spełnia zapowiadane funkcje, jest estetyczny i funkcjonalny. Prace wykonano zgodnie z umową, nawet przed terminem. W sumie roboty trwały 5 dni. Kontakt zaczął się od rzetelnego doradztwa, potem bardzo poprawna i czytelna umowa. Następnie roboty, na koniec sprawdzenie kominka, wyjaśnienia. W mojej ocenie jest to fachowiec wart polecenia, doceniam, że posiada szeroką wiedzę i stale ją poszerza.

  Robert Tomanek / Siemianowice Śląskie

  « wstecz
 • Opinie

  Czy kominek musi być brudnym i nikomu niepotrzebnym eksponatem w domu ? Nie jeżeli będzie wykonany przez fachowca.
  Pan Jarek gwarantuje przy pierwszej rozmowie czystą szybę wkładu, czysto koło kratek nawiewowych, dużo ciepła przy małym spalaniu drewna i radość z użytkowania pięknego ciepłego kominka który może ogrzać spory dom i zachwycać czystością przy użytkowaniu. Kto nie wierzy nie sprawdzi, że słowa „ Będziesz Pan zadowolony ” nie zawsze są dowcipem.

  Barbara / D. G. Ząbkowice

  « wstecz
 • Opinie

  Okopcone ściany i sufit w salonie to był koszmar każdej wiosny, malowane były na ciemne kolory, żeby nie było widać brudu. Brudna szyba po każdym paleniu i dym wychodzący z kominka przy każdym otwieraniu drzwiczek wkładu to rzecz, która zniechęcała nas do palenia w nim. Drewna spalaliśmy bardzo dużo, a ciepło było tylko koło kominka. Tak można opisać nasz sześcioletni kominek jak go pan Jarek nazwał przy pierwszej wizycie „ wkład w pudełku gipsowo-kartonowym ”. Zaproponował nam ciepły kominek w szamotowej obudowie połączonej z kaflami, który nie będzie brudził i będzie grzał równomiernie cały parter domu. Jest piękny, a po kilku przepalankach widać różnicę między starym stworem, a nowym wspaniałym dziełem pana Jarka. Na jasnych ścianach niema brudu, dym leci do komina tam gdzie jego miejsce, a ciepło rozchodzi się po całym parterze domu. Taki kominek nawet latem, gdy chłodniej, aż miło rozpalić.
  Jesteśmy wdzięczni że pozbył nas Pan koszmaru z naszego domu.

  Pozdrawiamy

  Ewa i Paweł / Katowice

  « wstecz
 • Opinie

  Nasza szczera i krótka porada. Niech fryzjer strzyże włosy, lekarz niech leczy ludzi, kucharz nie nas dobrze karmi, murarz niech domy stawia, a kominki niech buduje Pan Jarek Nowak, a wszyscy będą zadowoleni.
  Jest dobry i w słowach i praktyce. Wie o czym mówi i jak najlepiej doradzi. Zna się na robocie bez dwóch zdań i umie ją dobrze wykonać.

  Pozdrawiamy też Pana Ryśka

  Krystyna i Janusz Pawłowscy / Imielin

  « wstecz
 • Opinie

  Witam serdecznie zainteresowanych stroną Pana Jarka Nowaka. Już kiedyś pisałem opinię o jego usługach, kiedy zobaczyłem kominek kaflowy u mojego kolegi w Knurowie. Dziś mogę potwierdzić jeszcze raz fachowość pana Jarka, jest mistrzem w tej branży. Jego dzieło stanowi najpiękniejszy element w naszym domu. Warto było. Nie możemy się doczekać sezonu kiedy systematycznie będziemy korzystać z tego wspaniałego kominka w chłodne jesienne i zimowe wieczory.

  Pozdrawiamy

  Agnieszka i Andrzej Florczak / Pyskowice

  « wstecz
 • Opinie

  Przez ponad rok szukaliśmy z żoną wykonawcy obudowy kominka. Większość fachowców zniechęcona rezygnowała, ponieważ jego konstrukcja była dosyć skomplikowana z powodu rozbudowanych boczników podpiętych do leglaettu.
  Dopiero kontakt z Panem Jarkiem Nowakiem okazał się strzałem w dziesiątkę. Bezproblemowo wykonaliśmy projekt i określiliśmy warunki. Pan Nowak jest bardzo dobrym fachowcem i widać, że lubi swoją pracę. Efekt końcowy jest zaskakujący. Nasz "pojazd kosmiczny" został zamknięty w piękną i zgrabną obudowę. Jeżeli chodzi o efekt cieplny obudowy szamotowej to jeszcze musimy poczekać aż otworzymy sezon grzewczy.
  Pozdrawiamy Pana Jarka i Pana Ryszarda.

  Justyna i Jacek Orzesze / Gardawice

  « wstecz
 • Opinie

  Witam! Mój kominek jest dziełem mistrza. Pan Jarek od pierwszej chwili zrozumiał czego oczekuję i zaprojektował kominek dokładnie taki, o jakim marzyłam. Panowie wykonali go PERFEKCYJNIE, z najdrobniejszymi detalami ! A co najważniejsze – kominek funkcjonuje rewelacyjnie !!! Każdemu, kto chce robić kominek, szczerze polecam Pana Jarka !!! ( Panie Jarku, dziękuję również za pomoc i bezcenne rady w innych sprawach budowlanych )

  Monika Stasiczek / Siemonia

  « wstecz
 • Opinie

  Dzisiaj trafić na dobrych fachowców to tak jak szóstka w totolotka. Zapewne przekonało się o tym wielu, którzy postawili sobie za zadanie wybudować własny dom. Takie szczęście mieliśmy z fachowcem do kominka. Z kilku firm kominkowych wybraliśmy firmę pana Jarka Nowaka, do czego przekonało nas jego podejście do klienta, wiedza na temat kominków, fachowe porady i wcześniejsze opinie o Nim na jego stronie www. Przy realizacji stanął na wysokości zadania. Sam osobiście buduje te kominki, dlatego pilnuje całej roboty. Jak zaprojektował tak wykonał, wszystko z elegancją, estetyką we wszystkich szczegółach, fachowe i perfekcyjne wykonanie w każdym detalu. Nasz kominek stał się pięknym elementem naszego domu, doskonałym i oszczędnym dodatkiem do centralnego ogrzewania za co bardzo dziękujemy i polecamy innym.

  Monika Manterys / Łazy

  « wstecz
 • Opinie

  Panie Jarku jesteśmy po sezonie grzewczym. Pana wkład spisał się super, takiego spalania jeszcze nie widziałem, drewno spala się na drobny pyłek, a mam paru znajomych, którzy mają wkłady wodne i sami takiego spalania nie widzieli. Niesamowicie oszczędne spalanie nie dużo drewna a ciepła wiele, tak jak Pan zapewniał. Dzięki, jednak wkład to jest wkład. Mój kolega z pracy buduje dom i na pewno Pana polecę. A cha i koło kratki nawiewowej jest czysto, musi pan kiedyś wpaść i zrobić sobie zdjęcie. Super.

  Anna i Janusz Kolonko / Mysłowice Kosztowy

  « wstecz
 • Opinie

  My możemy powiedzieć tylko w kilku słowach: kominek jest bardzo ładny, podoba się wszystkim, bardzo funkcjonalny i oszczędny jako urządzenie grzewcze, spaliliśmy bardzo mało drewna a przy tym mamy ciepło w całym domu, popiołu tyle że nie bardzo jest co wyrzucać po wypaleniu się drewna. Pan Jarek fachowcem jest dokładnym wykonuje swoją pracę z sercem i dba o każdy szczegół, można być bardzo zadowolonym dlatego szczerze go polecamy innym.

  Pozdrawiam
  Agnieszka Zawada / Żory

  « wstecz
 • Opinie

  Brawo, brawo, brawo! Byłem u kolegi w Knurowie i widziałem jaki piękny kominek kaflowy Pan wybudował u niego. Tak równo poukładane kafle, to naprawdę Mistrzostwo Świata. Precyzja w każdym detalu, naprawdę super. Zabrałem sobie kontakt do Pana, bo latem ja będę na etapie budowy kominka i naprawdę wiem komu to powierzyć.

  Pozdrawiam i gratuluję fachu!

  Andrzej Florczak

  « wstecz
 • Opinie

  W kominkach kaflowych zakochaliśmy na targach w Austrii. Nie tylko w ich stylowym pięknie, nowoczesności, ale przede wszystkim ich specyficznym działaniu jako urządzenie grzewcze. Po powrocie do kraju taki kominek stał się obiektem pożądania w naszym domu. Szukaliśmy, dzwoniliśmy, a tu zdunów jak na lekarstwo. Jedni się umawiali, a nie przyjeżdżali, a drudzy nie wiedzieli o co chodzi. Mieliśmy problem kto nam to wykona. Pewnej soboty na przejażdżce rowerowej z żoną trafiliśmy na kaflarnię KARAT w Katowicach. Tam nie mogliśmy oderwać oczu od kafli jakie były na ekspozycji : kolory, wzory no coś pięknego. W prawdzie kaflarnia kominków nie buduje, ale dostaliśmy tam kontakt do dobrego zduna, fachowca rzeczowego i solidnego, jak stwierdziła Pani przekazująca namiar. No to do roboty. Pierwsze miłe zaskoczenie, Pan zjawił się punktualnie na spotkanie w naszym domu i ze sporą skrzynią różnych wzorników. Rozmawiał z nami rzeczowo, wypytywał o nasze oczekiwania, fachowo doradzał. Dopasował nam wkład kominkowy, zaprojektował piękną obudowę, uwzględnił wszystkie nasze oczekiwania. W końcu wybudował nam kominek o jakim marzyliśmy z dokładnością, mało wręcz, z ogromną precyzją o detale. Widać, że ten człowiek wkłada w swoją pracę dużo serca, że kocha to co robi.

  Wszystko wykonał tak, że kominek stał się najpiękniejszą ozdobą naszego domu, nie mówiąc już o tym jak grzeje – po prostu super. Piszemy, bo to fachowiec godny polecenia, a wręcz mistrz w swojej pracy.

  Bogdan Matysik / Mikołów

  « wstecz
 • Opinie

  Budował u mnie ogrodowy piec chlebowy. Fajna rzecz, polecam tym, którzy mają ogród. Fachowiec z niego dobry, przykłada się do pracy, jest punktualny i słowny, pracę wykonuje sumiennie i z sercem. Nie kręci i nie kombinuje przy końcowym rozliczeniu, mało spotykane dzisiaj.

  Polecam.

  Danuta Mazur / Klucze

  « wstecz
 • Opinie

  Kiedy budowa naszego domu była już na wykończeniu, stanęliśmy przed wyborem kominka do naszego salonu. Chcieliśmy aby kominek miał w sobie coś niepowtarzalnego, był estetyczny i ogrzewał nie tylko salon ale cały dom. Sami nie bardzo umieliśmy się odnaleźć w gąszczu ofert. Mnóstwo reklam, spotkania w salonach z czarującymi przedstawicielami przekonującymi, że to właśnie ich produkt jest najlepszy. To wszystko wcale nie ułatwiało podjęcia kluczowej dla nas decyzji co do wkładu, obudowy i wykończenia kominka. Im więcej różnych informacji tym trudniejsza decyzja. Kiedyś całkiem przypadkiem spisaliśmy numer telefonu z przydrożnej reklamy dotyczącej budowy kominków. Skontaktowaliśmy się z Panem Jarkiem, który zaproponował aby nasze spotkanie odbyło się w naszym nowym, jeszcze nie zamieszkałym domu. Na miejscu chciał się zorientować co może nam zaproponować, jakie rozwiązania będą dla nas najkorzystniejsze. Przeprowadził z nami bardzo rzeczową rozmowę, słuchał dopytywał czego konkretnie oczekujemy, jaką funkcję w naszym domu ma pełnić kominek, w jakim przedziale cenowym chcielibyśmy się zmieścić. Jego wiedza była ogromna, słychać było że wynika ona z rzeczywistego doświadczenia wynikającego z pracy w branży kominkowej, a nie podręcznikowej czy ulotkowej teorii. Zaproponował konkretne, korzystne dla nas rozwiązania. Zdaliśmy się na jego doświadczenie i przy jego pomocy podjęliśmy decyzje co do doboru materiałów i wkładu kominkowego. Zaufaliśmy fachowcowi i w efekcie dzisiaj mamy kominek z ciepłą obudową, który ogrzewa nasz dom i pięknie eksponuje się w salonie. I jeszcze jedno, nasi znajomi nie mogą się nadziwić, że wokół kratek wentylacyjnych nad kominkiem jest czysto, mimo że kominkiem ogrzewamy już drugi rok. Co fachowiec to fachowiec.

  Janusz Grad / Sosnowiec

  « wstecz
 • Opinie

  Budowa naszego domu kosztowała nas bardzo dużo nerwów. Co jedna ekipa to lepsza od drugiej. Każda robi tanio szybko i solidnie ale tylko w czasie rozmowy. Aż tu nagle los spłatał nam figla kiedy na etapie budowy kominka w naszym domu, poznaliśmy pana Jarka Nowaka. Rozmowa na temat, była bardzo konkretna nie przemądrzał się i nie wmawiał nam co dla nas będzie najlepsze. Mieliśmy kilka wkładów do wyboru i parę wersji obudowy kominka. Mieliśmy też wolny wybór co do miejsca zakupu towarów.

  Postanowiliśmy jednak wybrać ofertę pana Jarka i polecamy wszystkim to samo którzy są na etapie budowy kominka i przeglądają stronę pana Jarka. Jest bardzo wszechstronny i kompromisowy nie stawia swojego ja na wierzchu tylko słucha sugestii klienta. Jego projekt bardzo ładnie wkomponował się do wnętrza naszego nowoczesnego domu. Jego praca jest sumienna, dokładna i z dbałością o każdy szczegół. Efekty jego pracy zachwycają nie tylko nas. Wcześniejsze ekipy, które były u nas uczcie się bo jest od kogo.

  Wielkie dzięki i szacunek J J Grochowiczowie / Katowice

  « wstecz
 • Opinie

  Nasz kominek był wykonany fatalnie. Krzywa obudowa w wielu miejscach, pęknięcia wokół ramki wkładu, szczeliny koło kratek wentylacyjnych i wiele innych usterek, aż przykro było patrzeć. Jego widok niczym nie zachwycał i nie cieszył oka. Wykonawca próbował dwukrotnie go poprawiać, ale efekt był jeden - „beznadzieja”. Kiedy po kolejnej reklamacji w naszym domu pojawił się Pan Jarek, bo poprzedni wykonawca „poddał się” pod naporem zgłoszonych usterek, byliśmy z mężem pełni obaw, jak te poprawki się zakończą. Ku naszemu zaskoczeniu człowiek było widać, zna się na robocie. Bardzo precyzyjnie powyprowadzał krzywe rogi obudowy, wyrównał wszelkie krzywizny na płaszczyznach obudowy. Zniknęły wszelkie szczeliny i pęknięcia przy kratkach i ramce drzwiczek kominkowych. Kominek zaczął wreszcie porządnie wyglądać. Jednak tak do końca nie mieliśmy pomysłu na wykończenie kominka, w tak nowocześnie urządzonym domu jak nasz. Pan Jarek zaproponował wyłożyć obudowę stiukiem kominkowym. Efekt nas zachwycił, kominek jest piękny, wygląda jakby był wyłożony marmurem. Obudowa jest ciepła i miła w dotyku. Nasza sąsiadka widząc efekt prac Pana Jarka, zleciła przebudowę swojego starego kominka na taki jak nasz, ciepły z obudową szamotową. Z takim kominkiem święta były ciepłe i nastrojowe.

  Pozdrawiamy i polecamy J i M Badura / Pawłowice

  « wstecz
 • Opinie

  Budowa kominka była już rozpoczęta, kiedy to na budowie naszego domku spotkałem się z Panem Jarkiem. Przyjechał w zupełnie innej sprawie. Kiedy stanęliśmy w salonie Pan Jarek, „rzucił okiem” na rozpoczętą budowę kominka z cegły i metalowych kątowników z lekkim zdziwieniem zapytał: co to będzie? Kiedy odpowiedziałem, że kominek, jeszcze bardziej się zdziwił, ale nic nie skomentował. Trochę mnie to zaintrygowało, to zdziwienie, ale przecież nie jestem fachowcem od kominków. Budowa kominka trochę się przeciągała, dotychczasowy wykonawca nie wywiązywał się z umowy. W czasie tego zamieszania kominkowego spotkałem kolegę, który wcześniej polecił mi Pana Jarka do realizacji innych prac. W trakcie rozmowy opowiedziałem o moich problemach z ekipą kominkową. Wtedy okazało się, że Pan Jarek zajmuje się budową kominków i piecy kaflowych. Ponownie spotkaliśmy się na budowie domu, tym razem w sprawie kominka. Rozmowa była bardzo konkretna i rzeczowa, było widać że to fachowiec w branży kominkowej, że faktycznie wie o czym mówi. Przede wszystkim interesowało go, czym dla nas ma być kominek, ozdobą czy urządzeniem grzewczym. Zaproponował nam ciepły kominek, do którego dobrał odpowiedni wkład z płaszczem wodnym. Budowa kominka rozpoczęła się od rozbiórki, tego co zrobił poprzedni wykonawca. Szkoda, że nie spotkałem Pana Jarka wcześniej bo zaoszczędził bym dużo czasu, nerwów i pieniędzy. Podsumowując, jestem zadowolony z efektu końcowego, może ta inwestycja nie była tania, ale po całym sezonie grzewczym wiem, że mam oszczędny ciepły kominek, estetyczny i funkcjonalny, zawsze z czystą szybą, z czego bardzo cieszy się żona, przez którą widać płomienie palącego się drewna. Wszystko jest tak jak zapewniał Pan Jarek. Jesteśmy bardzo zadowoleni.

  Serdecznie polecamy E. M. Jabłońscy / Radzymin

  « wstecz
 • Opinie

  Możliwości Pana Jarka miałem już okazję poznać kiedy wykonywał prace w naszej rodzinnej kamienicy w Mysłowicach. Kiedy kupiłem sobie domek koło Tarnowa chciałem ogrzewać go tylko kominkiem i wiedziałem, że z tym mogę się zwrócić tylko do Pana Jarka. Po rzeczowej rozmowie oddałem mu całą inicjatywę, za wyjątkiem wkładu, tu postawiłem na swoim, chociaż teraz trochę żałuję. Myślałem, że wkład to tylko wkład, więc kupiłem tańszy żeliwny. To był błąd, teraz ciągle muszę dokładać dużo drewna do paleniska, które niestety szybko się spala. I już za późno, no ale jak to się mówi Polak mądry po szkodzie. Projekt i wykonanie w wielkim stylu. Kiedy po tygodniu przyjechałem odebrać pracę byłem zachwycony, pięknie wykonana obudowa, wykończona marmurową ramką, Szamotowa obudowa grzeje cały parter domu jak poczciwy piec kaflowy, który pamiętam z rodzinnego domu. Rozprowadzone gorące powietrze na piętro ogrzewało całą kondygnację, coś pięknego. Zleciłem te prace Panu Jarkowi i nie zawiodłem się ani trochę.

  Polecam Andrzej Zakrzewski / Zakliczyn pod Tarnowem

  « wstecz
 • Opinie

  Kiedy firma pana Nowaka rozpoczęła budowę kominka w naszym domu nadzór nad nią poleciłem mojemu teściowi który zna się na budowlance i jest uczulony na fachowców próbujących coś kombinować i tych dopiero uczących się. Już w pierwszych godzinach zadzwonił do mnie teść „… komuś ty zlecił ten kominek, ten człowiek pracuje lewą ręką…” ( teść okropnie jest cięty na leworęcznych ) po drugim dniu prac znowu mam telefon od teścia „… Krzysiek, mnie tu jutro nie będzie na budowie mam parę spraw do załatwienia a tu jestem niepotrzebny…” Niepotrzebny zapytałem, a kominek ? „… Wiesz ten fachowiec wie co robi nawet lepiej niż ja naprawdę zna się na robocie…” I tak do końca budowy kominka pan Jarek został sam bez nadzoru. Kiedy przyjechaliśmy z żoną i teściem odebrać pracę żona wypowiedziała tylko jedno to jest to o co nam chodziło. Elegancko wykonana praca, zadbanie o każdy szczegół, a po rozpaleniu ognia wspaniały efekt grzania który obiecał nam wykonawca. Słowa mojego teścia „… Nie polecę pana tylko moim wrogom …”

  Dzięki, dzięki, dzięki Krzysztof Cyganek / Katowice / Kalety

  « wstecz